22 செப்டம்பர் 2011

தனிமங்கள்

நீர் மூலக்கூறில் இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் உள்ளன.

பதரசத்தின் உறை நிலை 39 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும்.

இங்க் தயாரிக்கப் பயன்படும் உப்பு பெரோசல்பேட்.

ஹைட்ரஜனின் அணு எடை 1.0087.

மெலுகைக் கரைக்க உதவும் திறன் கொண்ட அமிலம் டர்பன்டைன்.

நீரில் மிக எளிதில் கரையும் வாயு அமோனியா.

மண்ணெண்ணைக்குள் வைத்து பாதுகாக்கப்படும் இரு உலோகங்கள் சோடியம், பொட்டாசியம்.

உலகில் எடை மிகுந்த உலோகம் இரிடியம்.

எக்ஸ்ரே ஊடுருவமுடியாத உலோகம் ஈயம்.

வெடிமருந்தில் உள்ள தாது நைட்ரஜன்.

மின்சார பல்பில் ஆர்கன் வாயு பயன்படுகிறது.

குளிர் சாதனப் பெட்டியில் பயன்படுத்தப்படும் திரவம் பிரியான்.

இரும்பு துருப்பிடிக்கும் போது அதன் எடை மாறுவதில்லை.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக