23 மே 2017

நெற்பானையும் எலியும்

மரியாதைக்குரியவர்களே,
 வணக்கம். கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை அவர்களது குழந்தைப்பாடல்கள் மிகவும் எளிமையானவை,இனிமையானவை.கொளப்பலூர் புனித மரியன்னை நடுநிலைப்பள்ளியில் நான் தொடக்கக்கல்வி பயின்றபோது கி.பி.1971ல் இரண்டாம் வகுப்பு தமிழ்ப் புத்தகத்தில்  படித்து இன்புற்ற பாடல்! 

பாட்டியின் வீட்டுப் பழம்பானை - அந்தப்
பானை ஒருபுறம் ஓட்டையடா!
ஓட்டை வழியொரு சுண்டெலியும் - அதன்
உள்ளே புகுந்து நெல் தின்றதடா!
உள்ளே புகுந்து நெல் தின்று தின்று - வயிறு
 ஊதிப் புடைத்துப் பருத்ததடா!
மெல்ல வெளியில் வருவதற்கும் - ஓட்டை
 மெத்தச் சிறிதாகிப் போச்சுதடா!

பானையைக் காலை திறந்தவுடன்-அந்தப்
 பாட்டியின் பக்கமாய் வந்த ஒரு
பூனை எலியினைக் கண்டதடா!-ஓடிப்
போய் அதைக் கவ்வியே சென்றதடா!

 கள்ளவழியில் செல்பவரை - எமன்
காலடி பற்றித் தொடர்வானடா!
உள்ளபடியே நடப்பவர்க்குத் - தெய்வம்
உற்ற துணையாக நிற்குமடா!


எம்மதமும் சம்மதமே!


மரியாதைக்குரியவர்களே,
                வணக்கம்.நாமக்கல் வெ.இராமலிங்கம் பிள்ளை அவர்களின் ''எம்மதமும் சம்மதம்'' என்ற தலைப்பிலான மத ஒற்றுமைக் கவிதை  தங்களுக்காக.........


 எம்மதமாயினும் சம்மதம்

கோபமும் கொதிப்பும் குமுறிடும் படிபல
       கொடுமைகள் நடக்குது வடநாட்டில்
தாபமும் தவிப்பும் தந்திடும் ஆயினும்
       தமிழா! உன்குணம் தவறிடுமோ?       1

அன்னிய மதமென அடிக்கடி பழகிய
       அயலுள மக்களைக் கொல்லுவதை
என்னென உரைப்பது ஏதென வெறுப்பது
       எண்ணவுங் கூடத் தகுமோதான்?       2

வேறொரு மதமென அண்டையில் வசிப்பவர்
       வீட்டினைக் கொளுத்துதல் வீரமதோ?
ஆறறி வுடையவர் மனிதர்கள் என்றிடும்
       அழகிது தானோ? ஐயையோ!       3

பிறிதொரு மதமெனப் பெண்மையைக் கெடுப்பதும்
       பிள்ளையை மடிப்பதும் பேய்செய்யுமோ?
வெறிதரும் நெறிகளை விலக்கிய உன்குணம்
       விட்டிடப் படுமோ? தமிழ் மகனே!       4

அங்குள வெறியர்கள் அப்படிச் செய்ததில்
       அவசரப் படுத்திடும் ஆத்திரத்தால்
இங்குள சிலர்எதிர் செய்ய நினைப்பதை
       எப்படித் தமிழ்மனம் ஒப்பிடுமோ?       5

தீமையைத் தீமையால் தீர்க்க நினைப்பது
       தீயினைத் தீயால் அவிப்பதுபோல்
வாய்மையின் தூய்மையின் வழிவரும் தமிழா!
       வஞ்சம் தீர்ப்பதை வரிப்பாயோ?       6

அடைக்கலம் புகுந்தன அன்னிய மதம்பல
       அன்புள்ள நம்தமிழ்த் திருநாட்டில்
கொடைக்குணம் மிகுந்தநம் குலத்தவர் காத்தனர்
       கொள்கையை நாம்விடக் கூடாது.       7

வேற்றுமை பலவிலும்  ஒற்றுமை கண்டிடும்
வித்தையிற் சிறந்தது தமிழ்நாடு
மாற்றொரு மதத்தையும் போற்றிடும் பெருங்குணம்
 மதமெனக் கொண்டவர் தமிழர்களே . 8

எம்மதம் ஆயினும் சம்மதம்  என்பதை
ஏந்தி நடப்பது தமிழ்நாடு
அம் மன உணர்ச்சியை அறமெனக் காப்பதில்
அசைந்திடலாமோ தமிழறிவு?9

மதமெனும் பெயரால் மக்களை வதைப்பதை
மாநிலம் இன்னமும்  சகித்திடுமோ?
விதவிதம் பொய் சொல்லி வெறுப்பினை வளர்த்திடும்
வெறியரைத் தமிழர்கள் முறியடிப்போம்.10


தீண்டாமை ஓட்டடா!

 மரியாதைக்குரியவர்களே,
 வணக்கம். நாமக்கல் கவிஞர் வெ.இராமலிங்கம் பிள்ளை அவர்களின் தீண்டாமை ஒழிப்புக் கவிதை..சிந்திக்க படியுங்க!

                          தீண்டாமை என்ற தீமையை  ஓட்டடா!

ஓட்டடா! ஓட்டடா!


நாட்டைவிட்டே ஓட்டடா!
தீட்டடா மனிதருக்குள்
தீண்டாலென்ற தீமையே.

தொத்து நோய்கள் மெத்தவும்
தொடர்ந்து விட்ட பேரையும்
தொட்டுக் கிட்டிச் சொஸ்தமாக்கல்
தர்ம மென்று சொல்லுவார்.
சுத்த மேனும் ஜாதியால்
தொடப்ப படாதிங் கென்றிடில்
தொத்து நோயைக் காட்டிலும்
கொடிய ரென்று சொல்வதோ?

நாய்கு ரங்கு பூனையை
நத்தி முத்த மிடுகிறோம் ;
நரக லுண்ணும் பன்றியும்
நம்மைத் தீண்ட ஒப்புவோம் ;
ஆயும் நல்ல அறிவுடை
ஆன்ம ஞான மனிதனை
அருகி லேவ ரப்பொறாமை
அறிவி லேபொ ருந்துமோ?

செடிம ரங்கள் கொடிகளும்
ஜீவ ரென்ற உண்மையை
ஜெகம றிந்து கொள்ளமுன்பு
செய்த திந்த நாடடா!
முடிவ றிந்த உண்மைஞானம்
முற்றி நின்ற நாட்டிலே
மூடரும் சிரிக்கு மிந்த
முறையி லாவ ழக்கமேன்?

உயிரி ருக்கும் புழுவையும்
ஈச னுக்காம் உறையுளாய்
உணரு கின்ற உண்மைஞானம்
உலகி னுக்கு ரைத்தநாம்
உயருகின்ற ஜீவருக்குள்
நம்மொ டொத்த மனிதனை
ஒத்திப் போகச் சொல்லுகின்ற
தொத்துக் கொள்ள லாகுமோ?

அமல னாகி அங்குமிங்கும்
எங்கு மான கடவுளை
ஆல யத்துள் தெய்வமென்றே
அங்கி ருந்தே எண்ணுவோம் ;
விமல னான கடவுள்சக்தி
மனிதன் கிட்டி விலகினால்
வேறு ஜீவன் யாவும்அந்த
விமல னென்ப தெப்படி?

ஞாய மல்ல ஞாயமல்ல
ஞாய மல்ல கொஞ்சமும்
நாடு கின்ற பேர்களை
நாமி டைத்த டுப்பது ;
பாயு மந்த ஆற்றிலே
பருகி வெப்பம் ஆறிடும்
பறவை யோடு மிருகமிந்தப்
பாரி லார்த டுக்கிறார்?

இடந்தடுமாற்றம்

 மரியாதைக்குரியவர்களே,
 வணக்கம்.நாமக்கல் கவிஞரின் கவிதைகள் மிகவும் எளிமையாக கருத்து நயமிக்கதாக உள்ளன கண்டு பேருவகை அடைந்தேன்.விரும்பாத தொழிலை விதியால் செய்து வரும் நமது மக்களின் நிலை பற்றி ''இடந் தடுமாற்றம்'' என்ற தலைப்பில் நாமக்கல் கவிஞர் வெ. இராமலிங்கம் பிள்ளை அவர்கள் எழுதிய கவிதை இதோ....
அறிவுக் கேற்ற அலுவல் கிடைப்பதோ
படிப்புக் குகந்த காரியம் பார்ப்பதோ
விரும்பிய படிக்கொரு வேலையில் சேர்வதோ
தகுதியைப் பற்றிய தன்மை யுள்ளதாய்
உத்தியோகம் அடைவதோ ஊதியம் பெறுவதோ
இந்திய நாட்டில் இப்போ தில்லை.
இலக்கிய ஞானம் இணையிலா ஒருவன்
கல்வியே வேண்டாக் காரியம் செய்வதும்
கணித சாத்திரம் கைதேர்ந்த ஒருவன்
எண்ணிக்கை வேண்டா வேலையில் இருப்பதும்,
ரஸாய னத்தில் ரஸனை மிகுந்தவன்
கச்சேரி மேசையில் கவிழ்ந்து கிடப்பதும்
சங்கீத வித்தையில் சமனிலாக் கலைஞன்
தபால் ஆபீஸ் தந்திய டிப்பதும்,
சித்திரக் கலையில் கைத்திறம் சிறந்து
பத்திரம், 'ரிஜிஸ்டர்' பதிவு செய்வதும்,
சத்தியம் தவறா உத்தம குணவான்
வக்கீல் தொழிலில் வருத்தப் படுவதும்,
கொல்லா விரதமே கொண்டுள ஒருவன்
பட்டாள வீரனாய்ப் பதிந்து கொள்வதும்,
விஞ்ஞா னங்களில் விருப்புள இளைஞன்
'டிக்கட் கலெக்டராய்'த் திண்டாட நேர்வதும்,
புத்தகம் படிப்பதில் பித்துள்ள புலவன்
'புக்கிங் கிளார்க்காய்'ப் புழுங்கு கின்றதும்,
உருட்டி மருட்டத் தெரியா ஒருவன்
போலீஸ் காரனாய்ப் பொழுதுபோக் குவதும்,
திட்டிப் பேசவும் தெரியா நல்லவன்
அமீனா வேலையில் அடிபட்டு வருவதும்,
கள்ளுச் சாராயம் கடிந்திடும் கருத்தன்
கலால் வேலையில் 'டிகிரி' கணிப்பதும்,
மாமிச உணவை மறுக்கும் மனத்தன்
ஆட்டுக் கறிவையும் மாட்டுக் கறியையும்,
சுத்தம் பார்த்தலில் முத்திரை குத்தலும்,
இப்படிப் பற்பலர் இடந்தடு மாறுவர்.

மது குடிப்பதைத் தடுப்போம்

மரியாதைக்குரியவர்களே,
 வணக்கம். குடிப்பதை தடுப்போம் என்ற தலைப்பில் நாமக்கல்.வெ.இராமலிங்கம் பிள்ளை அவர்கள் எழுதிய கவிதை இதோ தங்களுக்காக..
   

குடிப்பதைத் தடுப்பதேகோடிகோடி புண்ணியம்
அடிப்பினும் பொறுத்துநாம்
அன்புகொண்டு வெல்லுவோம்! . .(குடி)

மக்களை வதைத்திடும்
மனைவியை உதைத்திடும்
துக்கமான கள்ளினைத்
தொலைப்பதே துரைத்தனம். . .(குடி)

பித்தராகி ஏழைகள்
பேய்பிடித்த கோலமாய்ப்
புத்திகெட்டுச் சக்தியற்றுப்
போனதிந்தக் கள்ளினால். . .(குடி)

பாடுபட்ட கூலியைப்
பறிக்குமிந்தக் கள்ளினை
வீடுவீட்டு நாடுவிட்டு
வெளியிலே விரட்டுவோம்! . .(குடி)

கஞ்சியின்றி மனைவிமக்கள்
காத்திருக்க வீட்டிலே
வஞ்சமாகக் கூலிமுற்றும்
வழிபறிக்கும் கள்ளினை . . .(குடி)

மெய்தளர்ந்து மேனிகெட்டுப்
போனதிந்தக் கள்ளினால் ;
கைநடுக்கங் கால்நடுக்கங்
கண்டதிந்தக் கள்ளினால். . .(குடி)

தேசமெங்கும் தீமைகள்
மலிந்ததிந்தக் கள்ளினால் ;
நாசமுற்று நாட்டினார்
நலிந்ததிந்தக் கள்ளினால். . .(குடி)

குற்றமற்ற பேர்களும்
கொலைஞராவர் கள்ளினால் ;
கத்திகுத்துச் சண்டைவேண
கள்ளினால் விளைந்தவே. . .(குடி)

குற்றமென்று யாருமே
கூறுமிந்தக் கள்ளினை
விற்கவிட்டுத் தீமையை
விதைப்பதென்ன விந்தயே! . .(குடி)
==========================================================
(2)போதையைத் தந்தபின் நீதியை ஓதுதல்
புத்தி யுடைஓர் அரசாமோ?

   விட்டது சனியன் விட்டது சனியன்


விட்டது நம்மை விட்டதடா!
கொட்டுக முரசு கொம்பெடுத் தூது
கொடும்பாவி கள்ளைக் கொளுத்திவிட்டோம்!

செத்தது கள்பேய் இத்தினம் ; இதையினி
தீபா வளிபோல் கொண்டாடு ;
பத்திரம் கள்மேல் சித்தம்வா ராவிதம்
பார்ப்பதும் காப்பதும் உன்பாரம்!

ஈஸ்வர வருஷம் புரட்டா சியிலே
இங்கிலீஷ் ஒன்றுபத்து முப்பத்தேழில்
சாஸ்வதம் போலவே நமைப்பிடித் தாட்டிய
சனியன் கள்கடை சாத்திவிட்டார்!

கூலியைத் தொலைப்பதும் தாலியை இழுப்பதும்
கூசிட ஏசிடப் பேசுவதும்
சாலையில் உருண்டொரு சவமெனக் கிடப்பதும்
சந்தி சிரிப்பதும் இனியில்லை!

அழுதிடும் மக்களும் தொழுதிடும் மனைவியும்
ஐயோ! பசியுடன் காத்திருக்க,
பொழுதுக்கும் உழைத்தது முழுவதும் கூலியைப்
போதையில் இழப்பதும் இனியில்லை!

பெற்றதன் குழந்தைகள் சுற்றி நடுங்கிப்
பேயெனும் உருவொடு வாய்குளற
உற்றவர் உறவினர் காறி உமிழ்ந்திட
ஊரார் நகைப்பதும் ஒழிந்ததினி!

விடிகிற வரையிலும் அடிதடி ரகளை
வீதியில் மாதர்கள் ரோதனமும்
குடிவெறி யால்வரும் கொடுமைகள் யாவையும்
கூண்டோ டொழிந்தன இனிமேலே!

எல்லா விதத்திலும் கள்ளால் வரும்பணம்
ஏளனத் துக்கே இடமாகும் ;
நல்லார் சரியெனக் கொள்ளா வரியிதில்
நம்மர சடைந்திட்ட பழிநீங்கும்.

போதையைத் தந்தபின் நீதியை ஓதுதல்
புத்தி யுடைஓர் அரசாமோ?
பேதைக ளாக்கிப்பின் பிழைபுரிந் தாயெனல்
பேச்சுக் காகிலும் ஏச்சன்றோ?

காந்தியின் அருந்தவம் சாந்தமும் பலித்தது ;
காங்கிரஸ் ஆட்சியும் ஓங்கிடுமே ;
போந்தது புதுயுகம் ; தீர்ந்தது கலிபலம் ;
பூமிக் கேஒரு புதுமையிது!

சக்கர வர்த்திநம் ராஜா ஜீக்கொரு
சன்மா னம்நாம் தந்திடுவோம் ;
அக்கறை யோடவர் ஆணைப் படிகள்ளில்
ஆசை புகாவிதம் காத்திடுவோம்.

பாழும் கள்ளால் பட்டதை நினைத்தால்
பதைக்குது நெஞ்சம் கொதிக்குதடா!
வாழும் நாடினி ; ஏழைக ளில்லை ;
வானவர் வணங்கிட வாழ்ந்திடுவோம்!

20 மே 2017

நூலகத்தைக் காணவில்லை!

அறிவுக் கிடங்கினைத் திறக்க அரசின் கண்களைத் திறப்போம் வாங்க!.

மரியாதைக்குரியவர்களே,
          வணக்கம்.ஈரோடு மாவட்டம்,நம்ம தாளவாடியில் செயல்பட்டு வந்த அரசு பொது நூலகம் தற்போது நகரின் கடைக்கோடியில்  சந்தின் மூலையில் மதுவில் மயங்கிய மனிதனைப்போல களையிழந்து முடங்கிக் கிடக்கிறது. தனிமையைப் போக்க,தன்னம்பிக்கை வளர,சமூகத்தைப் படிக்க,சராசரி மனிதனாக வாழ,கற்பனை பிறக்க,சிந்தனை பெருக,நினைவாற்றல் வளர,பொது அறிவு கிடைக்க நூலகமே சிறந்த தளம் என சான்றோர்கள் சொல்லக்கேட்கிறோம்.ஆனால் நம்ம தாளவாடியில் அறிவுத்திருக்கோயிலாம் பொது நூலகம் ,கிளை நூலகமாகவே அடிப்படை வசதிகள் ஏதுமில்லாமல்,வாசகர்கள் அமர்ந்து படிக்கக்கூட இடமில்லாமல்,இருக்கை வசதியில்லாமல் பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் பார்வைக்காக மட்டுமே அமைந்துள்ளது கண்டு மிகவும் வேதனையளிக்கிறது.
  அண்ணல் அம்பேத்கர்  உட்பட ,பகத்சிங்,மகாத்மா காந்தியடிகள்,நேரு,அறிஞர் அண்ணா,அப்துல் கலாம்,புரட்சித்தலைவி ஜெயலலிதா,கலைஞர் கருணாநிதி போன்ற மாபெரும் தலைவர்களும்,சமகாலத்தலைவர்களும்,சாதனையாளர்களும், நூலகத்தைப் பயன்படுத்தி புத்தகங்களைப் படித்தே படைப்பாளி ஆகி இருக்கிறார்கள். சாதனைகள் பல செய்து தம் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றதோடு,சமூகத்தில் விழிப்புணர்வு பெறவும் சான்றோர்கள் பலர் உருவாகவும் ,சாதனையாளர்கள் பலர் தோன்றவும் வழிகாட்டியிருக்கிறார்கள்.

              நூலகத்தின் முக்கியத்துவம் அறிந்த சான்றோன் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தைச்சார்ந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி-டோரதி தம்பதியினர் தனி நபர் நூலகத்தை அதாவது தம்பதியினர் இருவரின் உழைப்பின் ஊதியத்தை புத்தகங்களாக மாற்றி சமூகத்திற்கு பயன்பெற தனியோருவராக நூலகம் அமைத்து செயல்படுத்தி வருகிறார்கள்.தங்களது ஓய்வூதியப்பணம் முழுவதையும் செலவிட்டு பல லட்ச ரூபாய் செலவில் 'ஞானாலயா' என்ற பெயரில் அறிவுத்திருகோயில் ஒன்றையும் மூன்றடுக்கு மாடிகளாக கட்டி நூலகமாக செயல்படுத்தி,சங்க இலக்கியம் முதல் தற்கால இலக்கியம் வரை முதல் பதிப்பு நூல்களாக,சட்ட நூல்கள்,சித்த மருத்துவ நூல்கள்,பைபிள்,இசுலாமிய நூல்கள்,துணியினால் ஆன பகவத்கீதை போன்ற சமய நூல்கள் உட்பட முதல் பதிப்பு நூல்களாக லட்சக்கணக்கில் சேகரித்து மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு மாதந்தோறும் பல்லாயிரம் ரூபாய் பராமரிப்பு செலவு செய்து   இன்றும் இலவசமாக நடத்தி வருகிறார்கள்.தொடர்பு கொள்ளவேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி gnanalayapdk@gmail.com 

                               (புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்ற கணினித்தமிழ்ச்சங்கம் நடத்திய உலக வலைப்பதிவர் மாநாட்டில் கலந்துகொள்ளும் வாய்ப்பு எனக்குக் கிடைத்தபோது ஞானாலயா புத்தகாலயத்தை நேரில் பார்த்து வியப்பின் உச்சிக்கே சென்றுவிட்டேன்.புதுக்கோட்டை செல்லும் வாய்ப்புள்ளவர்கள் அவசியம் 'ஞானாலயா' என்ற தனி நபரின் இலவச நூலகத்தையும் பார்வையிட்டு வாங்க.)

இவ்வாறு வெளியுலகத்தில் சமூக நலனுக்கான நூலகச்சேவையை பார்க்கும்போது தாளவாடியில்  அரசு பொது நூலகத்தை தொலைத்துவிட்டோமோ?என்ற ஐயப்பாடு நிலவுகிறது.எனவே அறிவுமிகுந்த சான்றோர்களே,ஊடகங்களே,மாணவர்களே,சமூக அக்கறையுள்ளவர்களே,அனைவரும் வாங்க!. தாளவாடி நகரின் மையத்தில் நூலகம் அமைக்க அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ளும் ''சமூக ஆர்வலர்களின் கூட்டமைப்பு''க்கு ஆதரவளிப்போம்.சம்பந்தப்பட்ட அரசு அதிகாரிகளை சந்தித்து உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வற்புறுத்துவோம்......................
என அன்புடன் அழைக்கும்,
சமூக நலனில் அக்கறையுள்ள அன்பன்,
 C. பரமேஸ்வரன்,
தாளவாடி-ஈரோடு மாவட்டம்.
+919585600733,
 paramesdriver@gmail.com

13 மே 2017

தைராய்ட்


மரியாதைக்குரியவர்களே,
வணக்கம்.கொங்குத்தென்றல் வலைப்பக்கத்திற்கு தங்களை இனிதே வரவேற்கிறேன். தைராய்டு பற்றி தெரிந்துகொள்வோம்.
.
தைராய்ட் என்பது கழுத்துக்கு கீழே பட்டாம்பூச்சி வடிவத்தில் இருக்கும் ஒரு உறுப்பு. இதில் தைராய்ட் எனும் ஹார்மோன் சுரக்கிறது. நீங்கள் சிக்கன் சாப்பிட்டாலோ, கொண்டைக்கடலை சாப்பிட்டாலோ அது உங்கள் உடலில் ப்ரோட்டீனாக மாற இது உதவுகிறது. தவிர, உங்கள் உடலின் எனர்ஜி சரியான அளவில் இருக்க சில வேலைகளை செய்கிறது.
இந்த தைராய்ட் நிறைய நேரம் சரியாக சுரக்காமல் போகக்கூடும். அப்படி ஆகும் போது ஒன்று ஹார்மோன் மிக அதிகமாக சுரக்கத் துவங்கலாம், அல்லது மிகக் குறைவாக.
அதிகமாக தைராய்டு சுரப்பதை 'ஹைப்பர்' என்று சொல்வார்கள். கடகடவென்று உடல் எடை குறையும். கபகபவென்று பசிக்கும். அவ்வப்போது கைகால் நடுங்கும். எதற்கெடுத்தாலும் கவலை, பயம் வரும்.
குறைவாக சுரப்பதை 'ஹைப்போ' என்று சொல்வார்கள். உடல் எடை அதிகரித்து குண்டடிக்கும். அடிக்கடி மலச்சிக்கல் வரும். பெண்களுக்கு மாதவிடாயில் ரத்த இழப்பு அதிகரிக்கும், முடி கொட்டும், இதயத் துடிப்பு மந்தமாகும். குறிப்பாக, பெண்களுக்கு குழந்தைப் பேறு கைகூடாமல் இருப்பதற்கு தைராய்டு வில்லன் நிறைய நேரம் காரணமாக இருக்கக்கூடும்.
மேற்சொன்னதெல்லாம் வெறும் அறிகுறிகள்தான். இதய நோயில் இருந்து கான்ஸர் வரை பல்வேறு நோய்களுக்கு தைராய்டு பிரச்னை காரணமாக ஆகி விடுகிறது. குறிப்பாக பெண்களுக்கு தைராய்ட் தரும் பிரச்சனைகளை சொல்லி மாளாது. ஆண்களை விட பெண்களைத்தான் இது பெரிதும் பாதிக்கிறது. மூன்றாம் உலக நாடுகளில், குறிப்பாக இந்தியாவில், இது பெரிய பிரச்னை. சுகர், பிபி, கான்சர் அளவுக்கு தைராய்ட் பற்றிய விழிப்புணர்வு நம்மிடை இல்லாதது பிரச்சனையை மோசமாக்குகிறது. சொல்லப்போனால் நேரத்தில் இதை கண்டறிந்து மருத்துவம் மேற்கொண்டால் இது சப்பை மேட்டர்தான். ஆனால் நிறைய நேரம் தாமதமாக கண்டுபிடிப்பதால் பிரச்சனையின் வீரியம் அதிகரிக்கிறது. அதுவுமின்றி, இதய நோய், கான்ஸர் மாதிரி தைராய்ட் நோயை நாம் சீரியஸாக எடுத்துக் கொள்வதில்லை. குறிப்பாக பெண்கள். டாக்டர் 'உங்களுக்கு தைராய்ட் பிரச்னை இருக்கு,' என்று சொல்லி மருந்து கொடுத்தால் ஒரு மாதம் எடுத்துக் கொண்டு நிறுத்தி விடுகிறார்கள், அல்லது கொடுத்த மாத்திரையையே தொடர்ந்து அடுத்த பத்து பதினைந்து ஆண்டுகள் போட்டுக் கொண்டு வருகிறார்கள். அது எப்படி நம்மை பாதிக்கும், நாளைக்கு என்னென்ன சிக்கல்கள் வரும் என்பதை உணருவதில்லை. டாக்டர்களும் பெரும்பாலும் சொல்வதில்லை.
தைராய்டு மாத்திரை பெரும்பாலும் அதிகாலை எழுந்த உடன் வெறும் வயிற்றில் போட்டுக் கொள்ள வேண்டி இருக்கும். இது குணமாக முடியா விஷயம்.பெரும்பாலும் தைராய்டு பிரச்னை என்றால் வாழ்நாள் முழுவதும் மாத்திரையை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டி இருக்கும். ஆனால் அதே மாத்திரையை அல்ல. குறைந்தது ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை பரிசோதனை செய்து வரும் ரிசல்ட்டை வைத்து டாக்டர் உங்கள் மாத்திரையை குறைக்கலாம், கூட்டலாம், அல்லது மாற்றலாம்.
தைராய்டு குறைபாட்டை கண்டுபிடித்து மாத்திரை எடுக்கத் துவங்கிய உடனே பெரும் முன்னேற்றத்தை எதிர்பார்க்கலாம். எனர்ஜி கூடும், ஒரு பத்து வயது குறைந்தது மாதிரி உணர்வு வரும். மன அழுத்தங்கள் விலகும். Anxiety attack என்று சொல்வார்கள். திடீரென்று பெரிய ஒரு பயம் மனதை தாக்கும். மூச்சு விடக்கூட முடியாமல் போய் பயம் கவ்விக் கொள்ளும். இதெல்லாம் சரியாகலாம். சட்டென்று மனைவி கர்ப்பம் தரிக்கலாம்.
உங்கள் அம்மா, அப்பா, மாமா யாருக்காவது தைராய்டு குறைபாடு இருந்தால் நீங்கள் 20 வயதில் இருந்தே டெஸ்ட் செய்து கொள்ள வேண்டும். செய்து நார்மல் என்று தெரிந்தால் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து திரும்பவும் டெஸ்ட் செய்து கொள்ளலாம். அப்படி குடும்ப வரலாறு இல்லை என்றால், சுமார் முப்பத்தைந்து வயதில் இருந்து டெஸ்ட் செய்யத் துவங்கலாம். ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை தைராய்ட் செக்கப் செய்து கொள்வது நல்லது. ‘இதெல்லாம் ரொம்ப ஓவர்,’ என்றால் குறைந்தது வருடத்துக்கு ஒரு முறை. அதுவும் பெண்களுக்கு இது மிக மிக முக்கியமான விஷயம். முக்கால்வாசி லேப்களில் 300 ரூபாய்க்கும் குறைவாக இந்த டெஸ்ட் செய்து கொள்ள முடியும்.
குறிப்பாக ஆண்களுக்கு இந்தக் கடமை இருக்கிறது. உங்கள் வீட்டில் உள்ள பெண்களைக் கூட்டிக் கொண்டு போய் தைராய்டு டெஸ்ட் செய்து கொள்ள அறிவுரையுங்கள். யாராவது கொஞ்சம் அலட்சியமாக இருந்தால் கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்து கூட்டிச் செல்லுங்கள். தைராய்ட் பிரச்னை இருந்தால் பரிந்துரைத்த மாத்திரையை ஒழுங்காக எடுத்துக் கொள்கிறார்களா என்று கண்காணியுங்கள். தொடர்ந்து செக்கப் செய்து மருந்தின் அளவை ஏற்றி இறக்க உதவுங்கள். மனைவி, அம்மா இவர்களுக்கு பிறந்த நாளுக்கு கேக் வாங்குவதோடு சேர்த்து ஒரு செக்கப்பையும் ‘பரிசாக’ வழங்குங்கள். அப்படி செய்தால் அவர்கள் உங்களை கண்டிப்பாக திட்டுவார்கள். ஆனால் அவர்களின் உடல் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லும்!
=============================================================
 கட்டுரை-2
 தைராய்டு என்பது 

தொண்டையில் மூச்சுக்குழாய்க்கு முன்பாக, குரல்வளையைச் சுற்றி இரு பக்கமும் படர்ந்து, ஒரு வண்ணத்துப்பூச்சி வடிவத்தில் அமைந்துள்ளது தைராய்டு சுரப்பி. உடலில் ஏற்படும் வளர்சிதைமாற்றப் பணிகளுக்குத் தேவையான, முதன்மை நாளமில்லா சுரப்பி இது. சாதாரணமாகப் பார்க்கும்போது நம் கண்ணுக்கு இது தெரியாது. நாம் உணவை விழுங்கும்போது, முன் கழுத்தில் குரல்வளையோடு தைராய்டும் சேர்த்து மேலே தூக்கப்படுவதைப் பார்க்க முடிகிறது என்றால், தைராய்டு சுரப்பி வீங்கியுள்ளது என்று அர்த்தம்.
தைராய்டு ஹார்மோன்கள்
'தைராக்சின்' (T4), 'டிரைஅயடோதைரோனின்' (T3) எனும் இரண்டு வித ஹார்மோன்களை இது சுரக்கிறது. இப்படிச் சுரப்பதற்கு அயோடின் சத்து தேவை. இந்த இரண்டு ஹார்மோன்கள் பெரும்பாலும் புரதத்துடன் இணைந்திருக்கும். சிறிதளவு ஹார்மோன்கள் புரதத்துடன் இணையாமலும் இருக்கும். அவற்றுக்கு FT3, FT4 என்று பெயர். இவை உடலின் தேவைக்கேற்ப ரத்தத்தில் கலந்து, உடல் உறுப்புகள் சீராகச் செயல்பட உதவுகின்றன. இவற்றின் செயல்பாடுகளை முன்பிட்யூட்டரி சுரப்பியில் சுரக்கிற thyroid-stimulating hormone (TSH, thyrotropin)‘தைராய்டு ஊக்கி ஹார்மோன்' (TSH) கட்டுப்படுத்துகிறது.
குறை தைராய்டு
தைராக்சின் ஹார்மோன் குறைவாகச் சுரப்பதைக் 'குறை தைராய்டு’ (Hypothyroidism) என்கிறோம். இதன் ஆரம்பநிலையில் உடல் சோர்வாக இருக்கும்; செயல்கள் மந்தமாகும்; சாதாரணக் குளிரைக்கூடத் தாங்க முடியாது; முகம் வீங்கும்; முடி கொட்டும்; இளநரை தோன்றும்; தோல் வறட்சி ஆகும்; பசி குறையும். ஆனால், உடல் எடை அதிகரிக்கும். ஞாபக மறதி, அதிகத் தூக்கம், முறையற்ற மாதவிலக்கு, குரலில் மாற்றம், கருச்சிதைவு மற்றும் கருத்தரிப்பதில் பிரச்சினை, மூட்டுவலி இப்படிப் பல பிரச்சினைகள் அடுத்தடுத்துத் தலைதூக்கும்.
தைராய்டு வீக்கம்
உண்ணும் உணவில் உடலின் தேவைக்கு ஏற்ப அயோடின் சத்து கிடைக்காவிட்டால், தைராய்டு சுரப்பி தைராக்சின் ஹார்மோனைச் சுரக்க முடியாது. இதனால் தைராய்டு ஊக்கி ஹார்மோன் அதிக அளவில் சுரந்து, தைராய்டு சுரப்பியை மேன்மேலும் சுரக்கத் தூண்டும். ஆனாலும், அதனால் தைராக்சின் ஹார்மோனைச் சுரக்க முடியாது. பதிலாக, அது கழுத்தின் முன்பக்கத்தில் ஒரு கழலை போன்று வீங்கிவிடும். அதற்கு 'முன்கழுத்துக் கழலை' (Goitre) என்று பெயர். பாக்டீரியா, வைரஸ் போன்ற கிருமிகள் காரணமாகத் தைராய்டு சுரப்பியில் அழற்சி (Thyroiditis) ஏற்பட்டு வீக்கமடைவதும் உண்டு. இது ஒரு தன்தடுப்பாற்றல் நோயாகவும் (Auto immune disease), கட்டியாகவும் (Thyroid adenoma) ஏற்படலாம்.
மிகைத் தைராய்டு
தைராய்டு சுரப்பி வழக்கத்துக்கு மாறாக வீக்கமடைந்து அதிகமாகப் பணி செய்தால், தைராக்சின் சுரப்பு பல மடங்கு அதிகரித்துவிடும். இந்த நிலைமையை ‘மிகை தைராய்டு' ( Hyperthyroidism ) என்கிறோம். இந்த நோய் உள்ளவர்களுக்கு அதிகமாகப் பசிக்கும். அடிக்கடி உணவு சாப்பிடுவார்கள். ஆனால், உடல் மெலியும். நெஞ்சு படபடப்பாக இருக்கும்; நாடித்துடிப்பு அதிகரிக்கும்; விரல்கள் நடுங்கும்; உள்ளங்கை வியர்க்கும்; அடிக்கடி மலம் மற்றும் சிறுநீர் கழியும்; சிலருக்குக் கண்கள் பெரிதாகி விகாரமாகத் தெரியும்.
பரிசோதனைகள் என்ன?
வழக்கமான ரத்தப் பரிசோதனைகளுடன், ரத்தத்தில் T3, T4,TSH, FT3, FT4 , anti TPO ஆகியவற்றின் அளவுகளைப் பரிசோதித்தால், நோயின் நிலைமை தெரியவரும். பொதுவாக T3 0.7 2 .04 ng/dL என்ற அளவிலும், T4 4.4 11.6 ng/dL என்ற அளவிலும் TSH 0.28 6.82 IU/dL என்ற அளவிலும் FT3 1.4 - 4.2 pg/dL, FT4 0.8 2 ng/dL இருக்க வேண்டும்.
இந்த இயல்பு அளவுகள் ஆய்வகத்தைப் பொறுத்தும், நோயாளியின் நோய்நிலை, அவர் எடுத்துக்கொள்ளும் மருந்துகள், வயது, கர்ப்பம், வயது ஆகியவற்றைப் பொறுத்தும் சிறிதளவு மாறலாம். எனவே, நோயாளியானவர் தான் எடுத்துக்கொள்ளும் மருந்து விவரத்தையும் கர்ப்பமாக இருந்தாலும் மருத்துவரிடம் சொல்லிவிட வேண்டும்.
முடிவுகள் எப்படி இருக்கும்?
l குறை தைராய்டு உள்ளவர்களுக்கு T3, T4 அளவுகள் குறைவாகவும், TSH அளவு அதிகமாகவும் இருக்கும்.
l மிகை தைராய்டு உள்ளவர்களுக்கு T3, T4 அளவுகள் அதிகமாகவும், TSH அளவு குறைவாகவும் இருக்கும்.
l இந்த மூன்று அளவுகளும் குறைந்திருந்தால், முன்பிட்யூட்டரி சுரப்பியில் குறைபாடு உள்ளது என்று பொருள்.
l சிலருக்குக் குறை தைராய்டு பிரச்சினை உடலில் இருக்கும். ஆனால், வெளியில் தெரியாது. இவர்களுக்கு T3, T4 அளவுகள் சரியாக இருக்கும். TSH அளவு அதிகமாக இருக்கும்.
l சிலருக்கு மிகை தைராய்டு பிரச்சினை உடலில் இருக்கும். ஆனால், வெளியில் தெரியாது. இவர்களுக்கு T3, T4 அளவுகள் சரியாக இருக்கும். TSH அளவு குறைவாக இருக்கும்.
l FT3, FT4 அளவுகள் அதிகமானால் மிகை தைராய்டு உள்ளது என்று அர்த்தம்.
l குறை தைராய்டு உள்ளவர்களுக்கு ரத்த ஹீமோகுளோபின் அளவு குறைவாகவும் கொலஸ்ட்ரால் அளவு அதிகமாகவும் இருக்கும்.
l anti TPO பரிசோதனை ‘பாசிட்டிவ்’என்றால் முன்கழுத்துக் கழலைக்குக் காரணம் தன்தடுப் பாற்றல் நோய் என்றும், ‘நெகட்டிவ்’என்றால் சாதாரணக் கழலை என்றும் அறிய உதவும்.
எப்படிச் செய்வது?
l இந்தப் பரிசோதனையை வெறும் வயிற்றில் செய்வது நல்லது.
l பரிசோதனைக்கு வரும்போது மது அருந்தி யிருக்கக் கூடாது; புகைபிடிக்கக் கூடாது.
இதர பரிசோதனைகள்
l அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன், சி.டி. ஸ்கேன், எம்.ஆர்.ஐ. ஸ்கேன் ஆகியவற்றின் மூலம் தைராய்டு சுரப்பியின் வடிவம், எடை, அளவு ஆகியவற்றை அளந்து, தைராய்டு பாதிப்பை ஓரளவுக்குத் தெரிந்துகொள்ள முடியும்.
l இப்போது 'ஐசோடோப் ஸ்கேன்' பரிசோதனை தைராய்டு பாதிப்புகளை மிகவும் துல்லியமாகத் தெரிவிக்கிறது.
l வீக்கம் காணும் தைராய்டு சுரப்பியிலிருந்து ஊசி மூலமாகச் சிறிய அளவில் திசுவை அகற்றி செல்களைப் பரிசோதிப்பதன் (FNAC) மூலம் புற்றுநோய் பாதிப்பு உள்ளதா என்பதை அறிய முடியும்.
யார், எதற்குச் செய்துகொள்ள வேண்டும்?
l குறை தைராய்டு, மிகை தைராய்டு பிரச்சினை உள்ளதாகச் சந்தேகப்படுபவர்கள் முதலில் நோயைக் கணிப்பதற்குப் பரிசோதனையைச் செய்துகொள்ள வேண்டும்.
l இவ்விரண்டு பிரச்சினைகளுக்கும் சிகிச்சை பெற்றுவருபவர்கள் நோயின் தற்போதைய நிலைப்பாட்டை அறிவதற்குப் பரிசோதனையைச் செய்துகொள்ள வேண்டும்.
l தைராய்டு சுரப்பியில் வேறு பிரச்சினை உள்ளவர்கள் பரிசோதனையைச் செய்துகொள்ள வேண்டும்.
l தைராய்டு சுரப்பிக்கு அறுவைசிகிச்சை செய்துகொண்டவர்கள் பரிசோதனையைச் செய்துகொள்ள வேண்டும்.
l பிட்யூட்டரி சுரப்பியில் பிரச்சினை உள்ளவர்கள் பரிசோதனையைச் செய்துகொள்ள வேண்டும்.
l இளம்பெண்கள், கர்ப்பிணிகள், முதியவர்கள் பரிசோதனையைச் செய்துகொள்ள வேண்டும்.
l இதயநோய்க்காக அமிய்டோரான் (Amiodarone) மாத்திரையை எடுத்துக்கொள்பவர்கள் பரிசோதனையைச் செய்துகொள்ள வேண்டும்.
- கட்டுரையாளர், பொதுநல மருத்துவர்

.

கல்வி...கல்வி......கல்வி....

மரியாதைக்குரியவர்களே,
 வணக்கம்.இன்றைய கல்விநிலை அதாவது கல்வி பெற ஆகும் செலவுநிலை பற்றி ..............                              
இன்று தமிழகத்தில் கவுரவமாக கருதபடுவது படிப்பு அதை எம் மகனையோ மகளையோ நான் பெரியகல்வி நிறுவனத்தில் படித்தால் கவுரவம் என நினைக்கும் பெற்றோர்களே சிறிதுசிந்தியுங்கள் !!!
உங்கள் மகன் & மகள் மழலை பள்ளி
சேர்க்கும் செலவு குறைந்த பட்சம்
இன்றைய கல்வி வியாபார விலை
:;15000.00
அடுத்த நிலை 1 ஆம் வகுப்பு விலை
:;25000.00
அடுத்த நிலை 2 ஆம் வகுப்பு
விலை:;35000.00
அடுத்த நிலை 3 ஆம் வகுப்பு
விலை:;37000.00
அடுத்த நிலை 4 ஆம் வகுப்பு
விலை:45000.00
அடுத்த நிலை5 ஆம் வகுப்பு விலை
::50000.00
அடுத்த நிலை 6 ஆம் வகுப்பு
விலை::65000.00
அடுத்த நிலை7ஆம் வகுப்பு விலை
;:78000.00
அடுத்த நிலை 8 ஆம் வகுப்பு
விலை::85000.00
அடுத்த நிலை9 ஆம் வகுப்பு விலை
::95000.00
அடுத்த நிலை10ஆம் வகுப்பு
விலை;:150000.00
அடுத்த நிலை 11ஆம் வகுப்பு
விலை::200000.00
அடுத்த நிலை 12 ஆம் வகுப்பு
விலை ::300000.00
உங்கள் மகனோ மகளோ பள்ளிபடிப்பை
முடிக்க குறைந்த பட்சம் நீங்கள்
பண்ணும் செலவு 11.80 லட்சம்
தனியாரிடம் தாரை வார்க்குறீங்க
எதற்காக இந்த இழப்பு ???
அரசு பள்ளியை நம்பாததன்
விளைவு அரசுப்பள்ளியில் இதே
படிப்பை உங்கள் மகனோ மகளோ
படித்தால் நீங்கள் இழக்கும் பணம்
எவ்வளவு ?
வருமானம் மட்டும்தான் அவ்வளவும்
சத்துணவு முதல் சைக்கிள் &
மடிகணணி செருப்பு சீருடை
பேருந்து கட்டணம் என 11.80
லட்சங்களை மிச்ச படுத்த முடியும்
உங்கள் மகனோ மகளோ பள்ளி
படிப்பை முடித்தால் தனியார் கல்வி
நிறுவனத்தை நடத்தும்
வியாபாரிகளிடம் இழக்கும் 11.80
லட்சம் முதலீட்டில் ஒரு தொழிலை
தொடங்கி உங்கள் மகனை மகளை
முதலாளியாக்கி நாட்டையும்
வல்லரசாக்க முடியும் சிந்தியுங்கள்
மக்களே சிந்திக்கும் திறனை இழந்த
தமிழக மக்களே இந்த வருடம் சாதனை
புரிந்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை
10 ஆம் வகுப்பு 12 ஆம் வகுப்பு
இரண்டிலும் மொத்தம் மாநில
அளவில் முதல் மூன்று இடங்களை
பிடித்த தனியார் கல்வி நிலைய
மாணவர் எண்ணிக்கை 1362 அரசு
பள்ளிகளில் படித்த மாணவர்களின்
எண்ணிக்கை 483 ஆக அரசு
பள்ளியை தரம் உயர்த்த
பெற்றோர்களாகிய நாம்
நினைத்தால் நிச்சயம் முடியும்
உங்கள் கவுரவத்தால் நீங்கள் 11.80
லச்சத்தை தனியாரிடம் இழக்க
நேரிடுகிறது உங்கள் மகனை அரசு
பள்ளியில் சேர்த்து அந்த பள்ளிக்கு
வருடம் 2 ஆயிரம் மட்டும் செலவு
செய்தால் நமது மக்களின்
பொருளாதார நிலை கல்வி நிலை
மாற வாய்ப்பு அதிகம்.....

கேட்டேன்,கேட்டேன்...

சத்தம் இல்லாத school கேட்டேன்
யுத்தம் இல்லாத classroom கேட்டேன்
மொத்தத்தில் என்றென்றும் கல்வி கேட்டேன்
ரகசியமில்லா நட்பு கேட்டேன்.
உயிரைக் எடுக்காத time table கேட்டேன்
ஒற்றைப் பாடமாவது off ஐக் கேட்டேன்
இருமுகம் இல்லாத staff ஐக் கேட்டேன்
திறமைக்குச் சரியான பொறுப்பைக் கேட்டேன்.
பூச்சிகள் இல்லாத canteen கேட்டேன்
இளமை கெடாத party கேட்டேன்
பறந்து பறந்து off ஐ கேட்டேன்
பாசாங்கில்லாத principal கேட்டேன்.
Clean பண்ணிய toilet கேட்டேன்
பஸ்ஸின் ticket ஐ குறைக்கக் கேட்டேன்
தானே படிக்கும் மாணவரை கேட்டேன்
பயிற்சிகள் செய்யும் பிள்ளைகள் கேட்டேன்.
Daily எழுதும் marker கேட்டேன்
நீலம் கறுப்பில் ஒவ்வொன்று கேட்டேன்
க்ளாஸ் ரூம் போக lift ஐ கேட்டேன்
கிடந்து உருள staff room கேட்டேன்.
ருசித்துக் குடிக்க கூர்லிங்ஸ் கேட்டேன்.
எட்டிப் பறிக்க பழங்கள் கேட்டேன்
களைப்பு மறக்க சிறு தூக்கம் கேட்டேன்
கஷ்டம் தெரியா உழைப்பைக் கேட்டேன்.
O/L க்கெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்ஸாம் கேட்டேன்
A-L க்கெல்லாம் சுயபடிப்பு கேட்டேன்
Parents க்கெல்லாம் ஒரு மனம் கேட்டேன்
Students க்கெல்லாம் ஒழுக்கம் கேட்டேன்.
நாடு முழுதும் சம கல்வி கேட்டேன்
கல்வி கெடாத sports ஐ கேட்டேன்
வகுப்பு முழுக்க அமைதி கேட்டேன்
ஆசிரியர் வரும்போதே எழும்ப கேட்டேன்.
விஞ்ஞானம் எல்லாம் உயரக் கேட்டேன்
கணக்கை தீயாய் படிக்கக் கேட்டேன்
வணிகம் கடந்த ஞானம் கேட்டேன்
தமிழை ஒழுங்காய் எழுத கேட்டேன்.
Poya கடந்தும் விடுமுறை கேட்டேன்
Casual medical இன்னும் கேட்டேன்
Steps ஏறாத வகுப்புகள் கேட்டேன்
கால் வலிக்கு மருந்து கேட்டேன்.
பண்கொண்ட கலைகள் பயிலக் கேட்டேன்
அதற்கு இருக்கும் வசதியை கேட்டேன்
பயன் கெடாத வளங்களைக் கேட்டேன்
சுருங்க விடாத பெறுபேறு கேட்டேன்.
Vice principal ஆ ஒருநாள் இருக்கக் கேட்டேன்
சுற்றும் கதிரையில் சுழலக் கேட்டேன்
Bathroom போக மறைவிடம் கேட்டேன்
கேட்டதும் லீவை தரும்படி கேட்டேன்
விழுந்தால் ஊரில் விழவே கேட்டேன்
அழுதால் கூட ஆறுதல் கேட்டேன்.
தனிமை என்னோடு போகக் கேட்டேன்
எப்போதும் சிரிக்கின்ற Principal கேட்டேன்
மஹிந்தோதயா போல் எல்லா க்ளாஸ் ரூம் கேட்டேன்
விடுதி போல் ஒரு கட்டிடம் கேட்டேன்.
ஸ்கூலுக்கருகில் வீட்டைக் கேட்டேன்
வீட்டுக்கு குறைந்த வாடகை கேட்டேன்
தவணைக்கு தவறாமல் வரும் team ஆட்களை ஓடக் கேட்டேன்
கேட்டவுடன் கொடுக்கும் transfer ஐக் கேட்டேன்
கல்வியமைச்சின் அதிகாரம் கேட்டேன்
அலைய விடாத வேலையைக் கேட்டேன்.
சொந்த ஊரில் தொழிலைக் கேட்டேன்
காலம் எல்லாம் பிடித்த ஸ்கூல் கேட்டேன்.
வருடத்திற்கு ஒரு பிரியாணி கேட்டேன்.
தகைமை இருக்குற பதவியை கேட்டேன்
பட்டம் வேண்டாம் நிம்மதி கேட்டேன்.
நியாயம் கேட்கும் ஊரை கேட்டேன்
ஊரைத் திருத்தும் இளைஞர்கள் கேட்டேன்
படிப்பைத் தாங்கும் உள்ளம் கேட்டேன்
துரோகம் தாங்கும் வலிமை கேட்டேன்.
படிக்க விடாதவனை துரத்தக் கேட்டேன்
தாய் தந்தை ஏமாற்றாத பிள்ளை கேட்டேன்
கல்வி வேண்டாட்டி தந்தைக்கு உதவக் கேட்டேன்
கயவனை அறிய cctv கேட்டேன்.
பொழுது போக்க TV கேட்டேன்
சின்ன சின்ன நேரங்கள் கேட்டேன்
இடைவேளையில் பார்க்க DISH TV கேட்டேன்
சீரியஸ் இல்லாத vp கேட்டேன்
வாரம் ஒரு லீவு கேட்டேன்
ஒரு வரியில் எழுதும் லெஸன் ஐ கேட்டேன்.
குறைந்த பட்சம் இங்கிரிமென்ட் கேட்டேன்.
இத்தனை கேட்டும் கிடைக்கவில்லை
இதிலே எதுவும் நடக்கவில்லை
Teaching teaching வேண்டாம் என்று
Visa visa visa கேட்டேன்......

10 மே 2017

மாமேதை கால்டுவெல்

    

கால்டுவெல் 1814-1891

     
                               ஐரோப்பிய குருமார்கள் தமிழ் மொழியினால் ஈர்க்கப்பட்டு, அதன்  சிறப்புகளில் மயங்கி, அதன் மேன்மைகளை மேதினிக்குப்  புலப்படுத்தினர். அவருள் முதன்மையானவர், தமிழ் தனித்தன்மை  வாய்ந்த மொழி, செம்மொழி  திராவிட மொழிக் குடும்பத்தின் மூத்த  முதல் மொழி எனக்கூறி, உரிய சான்றுகளுடன் நிறுவிய மாமேதை  கால்டுவெல்!  டாக்டர் கால்டுவெல் தமிழகத்தில் தங்கியிருந்தபோது  தமிழ் மொழியை மட்டுமல்லாமல், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம்  போன்ற பிற திராவிட மொழி கற்றவராக விளங்கினார். அதன்பயனாக,  தமிழ் உள்ளிட்டதென்னிந்திய மொழிகளை குறித்திட, ‘திராவிட  மொழிகள்’ என்னும் சொல்லாக்கத்தை முதன்முதல் உருவாக்கி  உலகுக்கு அறிமுகம் செய்தார்.

வடமொழிச் சார்பாளர்கள் போலவே கீழை நாட்டு அறிஞர்கள் சிலரும்  திராவிடமொழிகளை சமஸ்கிருதத்திலிருந்து பிறந்தவை என்றே  கூறினர். அவர்களின்அக்கருத்தை கால்டுவெல் அவர்கள் வன்மையாக  மறுத்து, திராவிட மொழிகள் தனித்தன்மை வாய்ந்தவை; அவற்றுள்ளும்  தமிழ் வடமொழியின் துணையின்றி தனித்து இயங்கும் ஆற்றல்  உடையது என அழுத்தம் திருத்தமாக சான்று காட்டி நிறுவினார்.   இதன் காரணமாகத்தான், திமுக, கால்டுவெல்லை என்றும் நன்றியுடன்  போற்றி வருகிறது. 1968ம் ஆண்டில் நடத்திய இரண்டாம் உலகத் தமிழ்  மாநாட்டின்போது, 2.1.1968ல் சென்னை கடற்கரை காமராசர் சாலையில்  டாக்டர் கால்டுவெல்லின் திருவுருவச்சிலையை நிறுவினோம்.  கோவையில் 27.6.2010ல்  நடைபெற்ற உலகத் தமிழ்ச் செம்மொழி  மாநாட்டு நிறைவு விழாவில் டாக்டர் கால்டுவெல் நினைவாகச் சிறப்பு  அஞ்சல் தலை வெளியிட ஆவன செய்தோம். .

 எங்கோ பிறந்து, தமிழகத்திற்கு வந்து, சமயத் தொண்டுகளாற்றி,  தமிழ் மொழியைக் கற்று, அதன் இன்பத்தில் தோய்ந்து, தமிழ்  மொழியில் இயல்பாய் அமைந்துள்ள மொழியியல் சிறப்பைக் கண்டு  வியந்து, தமிழின் மேன்மையை மேதினில் நிலைநாட்டிய மாமேதை  டாக்டர் கால்டுவெல்  கொடைக்கானல் மலையில் 28.8.1891ல்  மறைவெய்தினார். அவரது உடல், அவர் 50 ஆண்டுகாலம்  தங்கியிருந்து சமயத்தொண்டுகள் ஆற்றிய, இடையன்குடியில், அவர்  எழுப்பிய தேவாலய வளாகத்திலேயே அடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.


தமிழ் மொழிக்கு அருந் தொண்டு ஆற்றிய - திரா விட மொழிகளின் ஒப்பிலக் கணம் தந்த அறிஞர் கால்டுவெல் பாதிரியார் 50 ஆண்டு காலம் வாழ்ந்த நெல்லை மாவட்டம் இளை யான்குடி வீட்டினைப் புதுப் பித்து மானமிகு கலைஞர் தலைமை யிலான தி.மு.க. அரசு நினைவுச் சின்னமாக நாட்டுக்கு அர்ப்பணித் துள்ளது.

முதல்வர் கலைஞர் காணொலிக் காட்சி மூலம் இன்று திறந்து வைத்தார். தமிழுக்கு உழைத்தவர் களையெல்லாம் வரலாற் றில் வாழ வைத்த பெருமை தி.மு.க. அரசுக்கு உண்டு.

அதிலும் குறிப்பாக கால்டுவெல் அவர்களுக் குச் செய்யப்பட்டுள்ள சிறப்பு மிகமிகப் போற்று தலுக்கு உரியது.

கால்டுவெல் பற்றி மொழிஞாயிறு தேவநேயப் பாவாணர் கூறுகிறார்:

மொழி நூலானது உலக மொழிகள் எல்லாவற் றையும் தழுவும் ஒரு பொதுக் கலை. உலக மொழிகள் எல்லாவற்றை யும் ஆரியம் (Aryan) , சேமியம் (Semitic), துரேனியம் (Turanian) என்னும் முப்பெருங் குலங்களாகப் பிரித்துள் ளார் மாக்கசு முல்லர். அவற்றுள் துரேனியத்தைச் சேர்ந்ததாகக் கருதப்படும் திராவிடக் குடும்பத்தின் மொழிகளைத் திறம்பட வகுத்துக் காட்டியவர் கால்டுவெல்.

இங்ஙனமே பிறரும் பிற குடும்பங்களை வகுத்துக் காட்டி உள்ளனர். மேற்கூறிய முக்குலங்கட் கும் உள்ள தொடர்பை ஆராய்வதே இந்நூலின் நோக்கம்.

அவற்றுக்கொரு தொடர்புண்டென்று; அஃதாவது அம்மூன்றும் ஒரு குலத்தினின்றும் கவைத்திருக்க வேண்டு மென்று சென்ற நூற்றாண் டிலேயே மாக்கசு முல்லர் (Max Muller) திடமாகக் கூறிவிட்டார்.  அம்மூலத்திற்குத் திரா விடம் மிக நெருங்கிய தென்று கால்டுவெல் கூறியுள்ளார்.

இக்கூற்றை என்னாலியன்ற வரை முயன்று மெய்ப்பித்திருக் கிறேன் - என்று மொழி ஞாயிறு அவர்களின் உயர்ந்த படைப்பான ஒப் பியன் மொழி நூல் எனும் நூலின் முன்னுரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் என்றால் முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இத்திசையில் சிந் தனையை செலுத்திய ஒரு வெளிநாட்டு அறிஞரை- அயர்லாந்துக்காரரை - அதுவும் வெளிநாட்டு மதத்தைச் சேர்ந்த கிறித் துவப் பாதிரியாரை - தமிழர் கள் எவ்வளவுத் தூரம் தூக்கி வைத்தும் புகழ வேண்டுமே!

தெலுங்கு ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பும், கன்னடம் 1500 ஆண்டு களுக்கு முன்பும், 750 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மலையாளமும் ஆரிய மொழியான சமஸ்கிருத கலப்பால் பிரிந்தன என்பது தமிழ் அறிஞர்கள் ஆய்ந்து சொன்ன அதே கருத்தை தந்தை பெரியார் அவர் களும் கூறியிருக்கிறார் என்பது சுட்டிக் காட்டத் தகுந்ததாகும்.

கிறித்துவப் பாதிரியார் கள் செய்துள்ள தமிழ்த் தொண்டில் கால்டுவெல் இயற்றிய திராவிட மொழி களின் ஒப்பிலக்கணம் அடிக்கோடிட்டுக் குறிப்பிடப் பட வேண்டிய பொன்னே டாகும்.

ஓவியக் கல்லூரியில் பயின்றவர்; 1838 முதல் மரணத்தின் வாயிலில் புகும் வரை (1891 ஆகஸ்ட் 28) தமிழ்த் தொண்டாற்றிய பெருமகனாரை நன்றி உணர்வோடு பேற்றுவோம்!
 அறிஞர் கால்டுவெல் தமது 77 ஆண்டுகளில் 53 ஆண்டுகள்  தமிழகத்தில் வாழ்ந்துள்ளார். தமிழ் மொழிக்கு செய்த தொண்டுகளால்  இன்றும் உலகம் முழுவதும் புகழப்படுகின்ற அந்த மாமேதை  கால்டுவெல் பிறந்த 200ம் ஆண்டு 7.5.2014ல்  நிறைவுபெறும்  வேளையில் அப்பெருமகனாரை ஒட்டுமொத்த உலகத் தமிழ் சமுதாயம்  சார்பில் நன்றியுடன் நினைந்து வணங்கி மகிழ்வோம். தமிழ் மொழிக்கு  செய்த தொண்டுகளால் இன்றும் உலகம் முழுவதும் புகழப்படுகின்ற  அந்த மாமேதை கால்டுவெல் பிறந்த 200ம் ஆண்டு 7.5.2014ல்  நிறைவுபெறும் வேளையில் அப்பெருமகனாரை ஒட்டுமொத்த உலகத்  தமிழ் சமுதாயம் சார்பில் நன்றியுடன் நினைந்து வணங்கி மகிழ்வோம்.

பாரதி பாடலில் ஒன்று

தேடிச் சோறுநிதந் தின்று - பல
சின்னஞ் சிறுகதைகள் பேசி - மனம்
வாடித் துன்பமிக உழன்று - பிறர்
வாடப் பலசெயல்கள் செய்து - நரை
கூடிப் கிழப்பருவ மெய்தி - கொடுங்
கூற்றுக்கு இரையெனப் பின் மாயும் - பல
வேடிக்கை மனிதரைப் போலே - நான்
வீழ்வேன் என்று நினைத் தாயோ?

நின்னைச் சிலவரங்கள் கேட்பேன் - அவை
நேரே இன்றெனக்குத் தருவாய் - என்றன்
முன்னைத் தீயவினைப் பயன்கள் - இன்னும்
மூளா தழிந்தி டுதல் வேண்டும் - இனி
என்னைப் புதிய உயி ராக்கி - எனக்கு
ஏதுங் கவலையறச் செய்து - மதி
தன்னை மிகத் தெளிவு செய்து - என்றும்
சந்தோஷங் கொண்டிருக்கச் செய்வாய்
தோளை வலியுடைய தாக்கி - உடற்
சோர்வும் பிணிபலவும் போக்கி - அரி
வாளைக் கொண்டு பிளந்தாலும் - கட்டு
மாறா உடலுறுதி தந்து - சுடர்
நாளைக் கண்டதோர் மலர் போல் - ஒளி
நண்ணித் திகழும் முகம் தந்து - மத
வேளை வெல்லுமுறை கூறித் - தவ
மேன்மை கொடுத்தருளல் வேண்டும்
எண்ணுங் காரியங் களெல்லாம் - வெற்றி
யேறப் புரிந்தருளல் வேண்டும் - பல
பண்ணப் பெருநிதியம் வேண்டும் - அதில்
பல்லோர் துணைபுரிதல் வேண்டும் - சுவை
நண்ணும் பாட்டினொடு தாளம் - மிக
நன்றாவுளத் தழுந்தல் வேண்டும் - பல
பண்ணில் கோடிவகை யின்பம் - நான்
பாடத் திறனடைதல் வேண்டும்
ஐயம் தீர்ந்துவிடல் வேண்டும் - புலை
அச்சம் போயொழிதல் வேண்டும் - பல
பையச் சொல்லுவதிங் கென்னே - முன்னைப்
பார்த்தன் கண்ணனிவர் நேரா - எனை
உய்யக் கொண்டருளல் வேண்டும் - அடி
உன்னைக் கோடிமுறை தொழுதேன் - இனி
வையத் தலைமையெனக் கருள்வாய்- அன்னை
வாழி! நின்ன தருள் வாழி!!!!
மகாகவி பாரதி.

விஜயகாந்த் என்னும் அற்புத மனிதர்.

மரியாதைக்குரியவர்களே,
 வணக்கம்.கேப்டன் அவர்களை சிலர் தமிழ்நாட்டில் உள்ள விஜயகாந்த் எனும்
முட்டாள் என்கின்றனர்.இதோ கேப்டன் விஜயகாந்த்  பற்றிய செய்தி :
இலங்கைப் போர்,
அகதிகள் மறுவாழ்வு,
கார்கில் போர்,
கும்பகோணம் தீ விபத்து,
ஆந்திரா புயல்,
ஒரிசா வெள்ளம்,
குஜராத் நிலநடுக்கம்,
தமிழகத்தின் சுனாமி
இது போன்ற பேரிடர்கள்
இந்தியாவில் எங்கு
நடந்தாலும் முதல்
முட்டாளாக இவர் தான்
தன் சொந்தப் பணத்தை
கொடுத்து துணை நிற்பார்...
தான் சுயமாக சம்பாதித்த
பணத்தில் பாதிக்கப்பட்ட
மக்களுக்காக கொடுத்த
நிவாரணத் தொகை மட்டும்
ருபாய் 10 கோடிக்கு மேல்....
ஊழல் செய்த பணம் இல்லை...
ஏமாற்றி சேர்த்த பணம் இல்லை...
உழைத்து சம்பாதித்த பணம் !!!
அன்றைய காலத்தில் 10 கோடி
இன்றைய 100 கோடிக்கு சமமானதே....
(மக்களுக்காகவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் தமிழ்நாட்டின் தெய்வங்களாகிய கருணாநிதியும், ஜெயலலிதாவும் இந்த இழப்புக்கு தங்கள் சொந்த பணத்திலுருந்து ஒரு ரூபாய் கூட வழங்கியதில்லை)
2002 ல் நெசவுத் தொழில்
நழிவுற்ற போது நெசவாளர்கள்
சாப்பாட்டிற்கே கஷ்டபட்ட போது
நம் தெய்வங்கள் ஜெயா & கருணா
கஞ்சி தொட்டி திறந்து கஞ்சி
வழங்கிய போது...
இந்த முட்டாள் மட்டும் நேரில் சென்று
பத்து லட்சத்திற்கு நெசவு துணி வாங்கிவிட்டு...
இன்று நான் வாங்கியிருக்கிறேன்,
என்னை பார்த்து நிறைய பேர் வாங்க வருவாங்க, உங்கள் தொழில் முடங்கி விடாதுகவலை பட வேண்டாம்
என்று கூறினார்....
மேலும் இந்த முட்டாள்
சென்னையில் இலவச
மருத்துவமனை கட்டி
கடந்த 20 வருடங்களாக
இலவச மருத்துவம்
வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்....
இவர் சுயமாக சம்பாதித்த பணத்தில்
மிகப் பெரிய மண்டபம் கட்டி
அதற்கு தாய் தந்தை பெயர் சூட்டி
தினமும் ஏழைகளுக்கு அன்னதானம் வழங்கிய ஒரு அடி முட்டாள்
இவர்தான்....

காது கேளாதோர்,
வாய் பேச முடியாதோர்
இல்லங்களுக்கு மாதா மாதம் நன்கொடை.....
கை, கால் ஊனமுற்றவர்கள் இல்லங்களுக்கு மாதா மாதம் நன்கொடை.....
தன்னோடு பணியாற்றிய 100 க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு பென்சன் வழங்க ஏற்பாடு......
இது போன்ற எண்ணற்ற
செயல்களுக்காக இந்த பிழைக்க
தெரியாத முட்டாளுக்கு
அப்துல்கலாம் அவர்கள் கையால்
சிறந்த குடிமகன்
என்ற விருதும் வழங்கபட்டது.....
சென்னை வெள்ளத்தில்
மக்களின் முதல்வர் முகத்தை பார்த்தாங்களோ இல்லையோ,
இந்த ஆளு முகத்தை அனைவருமே பார்த்தனர்....
சினிமா உலகில் எண்ணற்ற புதுமுகங்களை அறிமுகப்படுத்தி அவர்களின் வாழ்வில் ஒளி ஏற்றியவர் யாருன்னு தெரியுமா??
இந்த முட்டாள் தான்....
பல அறிவு ஜீவிகள்
நடிகர் சங்க தலைவர்களாக
இருந்தும் அவர்களால்
நிர்வகிக்க முடியாமல்,
கடனை அடைக்க முடியாமல்
வெளியேறிய ஜாம்பவான்களில்
எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் சிவாஜி தாங்க...
ஆனால் நம்ம சொல்ற
இந்த முட்டாள் தாங்க
தூக்கி விட்டாரு அந்த சங்கத்தை....
இன்னைக்கு பேஸ்புக்,
வாட்ஸ் அப் ல இந்த
முட்டாளை தாங்க நம்ம கிண்டல்
பண்ணிட்டு இருக்கோம்.....
நான் எனக்கு தெரிந்த
விஷயங்களை மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன்.
இதுபோன்று அவர் செய்த
முட்டாள்த்தனமான உதவி்கள்
இன்னும் பல.....
அன்று அப்துல்கலாம் மறைவுக்கு
இந்த நாடே வருந்தியது.
அன்றும் இத்தனை மக்கள் இருக்காங்களேனு பார்க்காம,
பெரிய பெரிய தலைவர்கள்
இருக்காங்களேனு பார்க்காம
இந்த ஆளு அழுததுல
எவ்வளவு உண்மை இருந்ததுனு
பார்த்த எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுருக்கும்.
(அவரோட மறைவுக்கு கூட வராம உடல்நிலை சரியில்லைனு சொன்ன கருணாநிதியும் ஜெயலலிதாவுக்கும் இப்போ எப்படி ஓட்டு கேட்க வரப்ப உடம்பு சரியாச்சுனு தெரியல.)
இது போன்ற தேச துரோக செயலுக்காக இந்த முட்டாளுக்கு நாம் அளித்து கொண்டிருக்கும் தண்டணைகள்
ஏராளம் ஏராளம் ஏராளம்..
தைராய்டு பிரச்சினை இருப்பதால்
குரல் வளம் குறைந்திருப்பதாலும் எதார்த்தமான மக்கள் மொழியில் பேசுவதாலும்,
நாம் இவரை கோமாளி,
குடிகாரர் என்றும் அழைக்கிறோம்....
நீங்களே ஒரு முடிவெடுங்கள்.....
பதிவிட்ட  முகநூல் நண்பர் அருண்குமார் அவர்களுக்கு நன்றிங்க.