05 ஆகஸ்ட் 2011

தங்கம் ஓடி வந்த பாதை - இதுவும் கடந்து போகும்.

        தங்கம் விலை ஒரு கண்ணோட்டம்..


       வருடம்          --------           விலை விபரம்
        1930                  --------        ரூபாய்=14மட்டும்

       1935                  --------                  ரூ =24
       1940                ------------               ரூ =28
       1945         ---------------------        ரூ=49
      1950     ------------------------        ரூ =79
      1955     -----------------------          ரூ = 63
       1960    -------------------                ரூ =  88
       1965   ------------------                  ரூ  = 56
        1970  ----------------------            ரூ =147
       1975     ----------------------          ரூ  = 432
       1980    -----------------------          ரூ =  1064
       1982    -------------------                ரூ  =1280
       1983   ---------------------               ரூ =1320
       1984   --------------------                ரூ  =1420
       1985  -----------------------             ரூ  =1544
       1986  ----------------------              ரூ =1776
       1987   --------------------------        ரூ =1880
       1988  -----------------------             ரூ =2400
       1989 -----------------------              ரூ =2336
       1990 -----------------------              ரூ=2520
       1991  -----------------------            ரூ =2720
       1992  -----------------------            ரூ =3700
       1993   -------------------------       ரூ =3000
      1994  -------------------------         ரூ =3560
      1995 --------------------------        ரூ =3600
      1996 -------------------------         ரூ =4040
      1997  -------------------------        ரூ = 3680
      1998 -----------------------            ரூ =3320
      1999 ----------------------              ரூ =3440
      2000   -----------------------          ரூ=3480
      2001  -----------------------           ரூ= 3520
     2002  -------------------------         ரூ =4040
     2003 --------------------------        ரூ = 4400
     2005 ------------------------           ரூ =4640
    2006  ---------------------               ரூ  = 7680
    2007 ---------------------                ரூ  = 7600
    2008  ----------------------               ரூ =9200
    2009   ஜனவரி---------            ரூ  =10400
    2009பிப்ரவரி -----------         ரூ =11840
    2009 மார்ச்  -------------         ரூ = 11480
    2009 ஏப்ரல் ------------         ரூ =10944
    2010 --------------------  ரூ = 12500
    2011-ஆகஸ்ட்டிலf ரூ = 18220 ஆக விற்கும் தங்கம் !?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?.........
     இன்னும் கடுமையாக ஏறும் வாய்ப்பு உள்ளதாக
   சத்தியமங்கலம் ஸ்ரீமகேந்திரா ஜூவல்லர்ஸ் உரிமையாளர் அவர்கள் தெரிவிக்கிறார்.!
       paramesdriver.blogspot.com /   konguthendral.blogspot.com

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக