26 அக்டோபர் 2011

தமிழர் அளவைகள்

     அன்பு நண்பர்களே,வணக்கம். 
இந்த வலைப்பதிவிற்கு வருகை தந்த தங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன்.தமிழர்களின் அளவைகள் பற்றி இங்கு காண்போம்.          

       அளவைகள்
நீட்டலளவு
 • 10 கோன் - 1 நுண்ணணு
 • 10 நுண்ணணு - 1 அணு
 • 8 அணு - 1 கதிர்த்துகள்
 • 8 கதிர்த்துகள் - 1 துசும்பு
 • 8 துசும்பு - 1 மயிர்நுணி
 • 8 மயிர்நுணி - 1 நுண்மணல்
 • 8 நுண்மணல் - 1 சிறுகடுகு
 • 8 சிறுகடுகு - 1 எள்
 • 8 எள் - 1 நெல்
 • 8 நெல் - 1 விரல்
 • 12 விரல் - 1 சாண்
 • 2 சாண் - 1 முழம்
 • 4 முழம் - 1 பாகம்
 • 6000 பாகம் - 1 காதம்(1200 கெசம்)
 • 4 காதம் - 1 யோசனை
பொன் நிறுத்தல்
 • 4 நெல் எடை - 1 குன்றிமணி
 • 2 குன்றிமணி - 1 மஞ்சாடி
 • 2 மஞ்சாடி - 1 பணவெடை
 • 5 பணவெடை - 1 கழஞ்சு
 • 8 பணவெடை - 1 வராகனெடை
 • 4 கழஞ்சு - 1 கஃசு
 • 4 கஃசு - 1 பலம்
பண்டங்கள் நிறுத்தல்
 • 32 குன்றிமணி - 1 வராகனெடை
 • 10 வராகனெடை - 1 பலம்
 • 40 பலம் - 1 வீசை
 • 6 வீசை - 1 தூலாம்
 • 8 வீசை - 1 மணங்கு
 • 20 மணங்கு - 1 பாரம்
முகத்தல் அளவு
 • 5 செவிடு - 1 ஆழாக்கு
 • 2 ஆழாக்கு - 1 உழக்கு
 • 2 உழக்கு - 1 உரி
 • 2 உரி - 1 படி
 • 8 படி - 1 மரக்கால்
 • 2 குறுணி - 1 பதக்கு
 • 2 பதக்கு - 1 தூணி
பெய்தல் அளவு
 • 300 நெல் - 1 செவிடு
 • 5 செவிடு - 1 ஆழாக்கு
 • 2 ஆழாக்கு - 1 உழக்கு
 • 2 உழக்கு - 1 உரி
 • 2 உரி - 1 படி
 • 8 படி - 1 மரக்கால்
 • 2 குறுணி - 1 பதக்கு
 • 2 பதக்கு - 1 தூணி
 • 5 மரக்கால் - 1 பறை
 • 80 பறை - 1 கரிசை
 • 48 96 படி - 1 கலம்
 • 120 படி - 1 பொதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக