03 மார்ச் 2017

ராகங்களின் பெயர்கள்

மரியாதைக்குரியவர்களே,
          வணக்கம்.ராகங்கள் பற்றி நாமும் கொஞ்சமாவது தெரிந்துகொள்வோம் வாங்க!
ராகம் பற்றிய சொற்கள்/ராகங்களின் பெயர்கள்
ஆலாபனை, ஆரோகணம்,  அவரோகணம், அங்கம், ஐன்ய ராகம், கமகம், மேளகர்த்தா ராகம், பிரயோகம், ராகமாலிகை, சக்ரம், சம்பூர்ண ராகம், ஸ்ருதி, ஸ்வரம், சரிகமபதநி (ஷட்ஜம், ரிஷபம், காந்தாரம், மத்யமம், பஞ்சமம், தைவதம், நிஷாதம்), ஸ்தாயி, வக்ரம்,
ராகங்களின் பெயர்கள்
A - அம்ருதவாகினி,  அம்ருதவர்ஷினி, அசாவேரி, அடாணா, ஆபேரி, ஆபோகி, ஆகிரி, ஆனந்தபைரவி, ஆந்தோலிகா, ஆரபி
B - பகுதாரி, பங்காளா, பாலஹம்ஸா, பேகடா, பேஹாக், பைரவி, பாவப்ரியா, பூபாளம், பூசாவளி, பிலகரி, பிந்துமாலினி, பௌளி, பிருந்தாவனசாரங்கா
C - சக்ரவாகம், சலநாட்டை, சந்திரஜோதி, சாருகேசி, சாயாதரங்கிணி, செஞ்சுருட்டி, சிந்தாமணி, சித்தரஞ்சனி
D - தன்யாசி, தர்பார், தர்மாவதி, தேணுகா, தேவகாந்தாரி, தேவக்ரியா, தேவமனோகரி, திலிபகம், திவ்யாமணி, த்விஜாவந்தி
G - கமகக்ரியா, கமனாஸ்ரமம், கம்பீரநாட்டை, கானமுர்த்தி, காங்கேயபூஷணி, கருடத்வனி, காயகப்ரியா, கண்டா, கோபிகாவசந்தம், கௌளா, கௌளிபந்து, கௌரி, கௌரிமனோகரி, குர்ஜரி
H - ஹமிர்கல்யாணி, ஹம்ஸத்வனி, ஹம்ஸநாதம், ஹம்ஸாநந்தி, ஹரிகாம்போஜி(தி), ஹேமாவதி, ஹிந்தோளம், ஹிந்தோளவசந்தம், ஹுசேனி
I ஈசாமனோகரி
J - ஜகன்மோகினி, ஜனரஞ்சனி, ஜயமனோகரி, ஜயநாராயணி, ஜயந்தசேனை, ஜயந்தஸ்ரீ
K - கதனகுதூகலம், கலாநிதி, கலாவதி, கல்யாணவசந்தம், கமலாமனோகரி, கமாஸ், காமவர்தினி (பந்துவராளி), காம்போஜி(தி), கானடா, கனகாங்கி, கன்னடா, கன்னடகௌளா, காந்தாமணி, காபிநாராயணி, கரகரப்ரியா, காபி, கர்நாடக காபி, கேதாரகௌளா, கேதாரம், கிரணாவளி, கீரவாணி, கோசலம், குந்தளவராளி, குறிஞ்சி
L - லலிதா, லதாங்கி
M - மகதி, மதுவந்தி, மத்யமாவதி, மலகரி, மலயமாருதம், மாண்டு, மந்தாரி, மணிரங்கு, மஞ்சரி, மனோகரி, மனோரஞ்சனி, மாலவஸ்ரீ, மானவதி,  மார்கஹிந்தோளம், மாயாமாளவகௌளா, மோகனம், மோகனகல்யாணி, முகாரி
N நாககாந்தாரி, நாதநாமக்ரியா, நளினகாந்தி, நாராயணி, நாட்டை, நடபைரவி, நாட்டைக்குறிஞ்சி, நவநீதம், நவரோஜ், நாயகி, நீலாம்பரி, நீதிமதி
P - பாடி, பாவனி, பரஜ், பூர்ணசந்திரிகா, பூர்விகல்யாணி, புன்னாகவராளி, புஷ்பலதிகா
R - ரஞ்சனி, ரத்னாங்கி, ரவிச்சந்திரிகா, ரேவகுப்தி, ரீதிகௌளா
S - சகானா, சைந்தவி, சாலகம், சாலகபைரவி, சாமா, சாரங்கா, சரசாங்கி, சரஸ்வதி, சரஸ்வதிமனோகரி, சாவேரி, சண்முகப்ரியா, ஸ்ரீ, ஸ்ரீரஞ்சனி, சுபபந்துவராளி, சிம்மேந்திரமத்யமம், சிந்துபைரவி, சௌராஷ்டிரம், சுத்ததன்யாசி, சுத்ததேசி,  சுத்தசாவேரி, சிந்துராமக்ரியா, சுருட்டி, சூரியகாந்தம், ஸ்வராவளி
T திலங், தோடி (ஹநுமத்தோடி)
V - வாசஸ்பதி, வாகதீஸ்வரி, வகுலாபரணம், வனஸ்பதி, வலஜி, வராளி, வசந்தா, வீரவசந்தா
Y - யதுகுலகாம்போதி, யமுனாகல்யாணி