12 பிப்ரவரி 2019

செஸ் விளையாடலாம் வாங்க


செஸ் விளையாட உதவும் வலைப்பக்கங்களில் சில...
Simple Attacking Plans by Fred Wilson (2012)https://web.archive.org/web/20140708090402/http://www.chesscafe.com/text/review874.pdf
http://dev.jeremysilman.com/shop/pc/Simple-Attacking-Plans-77p3731.htm
Logical Chess: Move by Move by Irving Chernev (1957)
https://web.archive.org/web/20140708104437/http://www.chesscafe.com/text/logichess.pdf
The Most Instructive Games of Chess Ever Played by Irving Chernev (1965)
https://chessbookreviews.wordpress.com/tag/most-instructive-games-of-chess-ever-played/
Winning Chess by Irving Chernev and Fred Reinfeld (1948)
https://web.archive.org/web/20140708093415/http://www.chesscafe.com/text/review919.pdf
Back to Basics: Tactics by Dan Heisman (2007)
https://web.archive.org/web/20140708233537/http://www.chesscafe.com/text/review585.pdf
https://www.chess.com/article/view/book-review-back-to-basics-tactics
Discovering Chess Openings by GM John Emms (2006)
https://web.archive.org/web/20140627114655/http://www.chesscafe.com/text/hansen91.pdf
Openings for Amateurs by Pete Tamburro (2014)
http://kenilworthian.blogspot.com/2014/05/review-of-pete-tamburros-openings-for.html
https://chessbookreviews.wordpress.com/tag/openings-for-amateurs/
https://www.mongoosepress.com/catalog/excerpts/openings_amateurs.pdf
Chess Endgames for Kids by Karsten Müller (2015)
https://chessbookreviews.wordpress.com/tag/chess-endgames-for-kids/
http://www.gambitbooks.com/pdfs/Chess_Endgames_for_Kids.pdf
A Guide to Chess Improvement by Dan Heisman (2010)
https://web.archive.org/web/20140708105628/http://www.chesscafe.com/text/review781.pdf
Studying Chess Made Easy by Andrew Soltis
https://web.archive.org/web/20140708090448/http://www.chesscafe.com/text/review750.pdf
Seirawan stuff:
http://seagaard.dk/review/eng/bo_beginner/ev_winning_chess.asp?KATID=BO&ID=BO-Beginner
https://web.archive.org/web/20140708092617/http://www.chesscafe.com/text/review560.pdf
https://www.chess.com/article/view/book-review-winning-chess-endings
https://web.archive.org/web/20140627132508/http://www.chesscafe.com/text/hansen173.pdf
http://www.nystar.com/tamarkin/review1.htm

04 பிப்ரவரி 2019

கோபியில் 30வது சாலை பாதுகாப்பு வாரம்....

 நம்ம ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிபாளையத்தில்...
தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம்,ஈரோடு மண்டலம்,பவானிசாகர் ஓட்டுனர் பயிற்சிப்பள்ளி சார்பாக...