26 அக்டோபர் 2011

தமிழ் எண்கள்-ஏறு மற்றும் இறங்கு வரிசையில்


      அன்பு நண்பர்களே,
       கொங்கு தென்றல் வலைப்பதிவிற்கு வருகை தந்துள்ள தங்களை வணங்கி வரவேற்கிறேன்.இந்தப் பதிவில் தமிழ் எண்கள் பற்றி காண்போம்.

ஏறுவரிசையில்- தமிழ் எண்கள்


1 = ஒன்று -one
10 =
பத்து -ten
100 =
நூறு -hundred
1,000 =
ஆயிரம் -thousand
10,000 =
பத்தாயிரம் -ten thousand
1,00,000 =
நூறாயிரம் -hundred thousand
10,00,000 =
பத்துநூறாயிரம் – one million
1,00,00,000 =
கோடி -ten million
10,00,00,000 =
அற்புதம் -hundred million
1,00,00,00,000 =
நிகர்புதம் – one billion
10,00,00,00,000 =
கும்பம் -ten billion
1,00,00,00,00,000 =
கணம் -hundred billion
10,00,00,00,00,000 =
கற்பம் -one trillion
1,00,00,00,00,00,000 =
நிகற்பம் -ten trillion
10,00,00,00,00,00,000 =
பதுமம் -hundred trillion
1,00,00,00,00,00,00,000 =
சங்கம் -one zillion
10,00,00,00,00,00,00,000 =
வெல்லம் -ten zillion
1,00,00,00,00,00,00,00,000 =
அன்னியம் -hundred zillion
10,00,00,00,00,00,00,00,000 =
அர்த்தம் -
1,00,00,00,00,00,00,00,00,000 =
பரார்த்தம்
10,00,00,00,00,00,00,00,00,000 =
பூரியம் -
1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 =
முக்கோடி -
10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 =
மஹாயுகம்
 
PARAMESDRIVER.BLOGSPOT.COM-நன்றி!
   இறங்குவரிசையில்-
    தமிழ் எண்கள்

1 –
ஒன்று
3/4 –
முக்கால்
1/2 –
அரை கால்
1/4 –
கால்
1/5 –
நாலுமா
3/16 –
மூன்று வீசம்
3/20 –
மூன்றுமா
1/8 –
அரைக்கால்
1/10 –
இருமா
1/16 –
மாகாணி(வீசம்)
1/20 –
ஒருமா
3/64 –
முக்கால்வீசம்
3/80 –
முக்காணி
1/32 –
அரைவீசம்
1/40 –
அரைமா
1/64 –
கால் வீசம்
1/80 –
காணி
3/320 –
அரைக்காணி முந்திரி
1/160 –
அரைக்காணி
1/320 –
முந்திரி
1/1,02,400 –
கீழ்முந்திரி
1/21,50,400 –
இம்மி
1/2,36,54,400 –
மும்மி
1/16,55,80,800 –
அணு
1/1,49,02,27,200 –
குணம்
1/7,45,11,36,000 –
பந்தம்
1/44,70,68,16,000 –
பாகம்
1/3,12,94,77,12,000 –
விந்தம்
1/53,20,11,11,04,000 –
நாகவிந்தம்
1/7,44,81,55,54,56,000 –
சிந்தை
1/48,96,31,10,91,20,000 –
கதிர்முனை
1/9,58,52,44,36,48,00,000 –
குரல்வளைப்படி
1/5,75,11,46,61,88,80,00,000 –
வெள்ளம்
1/5,75,11,46,61,88,80,00,00,000 –
நுண்மணல்
1/2,32,38,24,53,02,27,20,00,00,000 –
தேர்த்துகள்
PARAMESDRIVER.BLOGSPOT.COM-நன்றி!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக