30 மார்ச் 2011

வாக்களிப்போம் அல்லது 49ஓ-விதியினைப் பயன்படுத்துவோம்.

அன்பு நண்பர்களே,வணக்கம். நமது உரிமை வாக்களிப்பது.விருப்பமில்லை என்றால்


    <a href="http://cuddalore-news.blogspot.com/2011/03/49.html">யாருக்கும் வாக்களிக்க விரும்பாதவர்கள் 49 ஓ விதியை பயன்படுத்துவது எப்படி?</a>
   49ஓ-விதியினைப் பின்பற்றுவோம்.

  பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் - பிறந்த பின்னர், யாதும் ஊரே, யாவரும் கேளிர் உண்பது நாழி உடுப்பது இரண்டே உறைவிடம் என்பது ஒன்றேயென உரைத்து ...