16 ஜனவரி 2017

உரிமை மீட்பு போராட்டம்-2017


தமிழர்களின்  பண்பாட்டு உரிமை,கலாச்சார உரிமை,பாரம்பரிய உரிமை,
                           வீர விளையாட்டு உரிமை மீட்பு போராட்டம்.- 
                                                    16 ஜனவரி 2017 முதல்


 மரியாதைக்குரியவர்களே,வணக்கம்.
                             ஏறு தழுவல் நமது பாரம்பரிய உரிமை! மீட்கும் வரை கருப்புக்கொடி அணிந்து எதிர்ப்பு தெரிவிப்போம். 


 அச்சம் என்பது மடமையடா
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா
ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு
தாயகம் காப்பது கடமையடா
 தம் உரிமை மீட்பது கடமையடா!

மாபெரும் வீரர் மானம் காப்போர்
சரித்திரம் தனிலே நிற்கின்றார்(அச்சம்)

தோல்வி நிலை என நினைத்தால் மனிதன் வாழ்வை நினைக்கலாமா ? .

தோல்வி நிலை என நினைத்தால் மனிதன் வாழ்வை நினைக்கலாமா ? .
வாழ்வை சுமை என நினைத்து தாயின் கனவை மிதிக்கலாமா ?
உரிமை இழந்தோம் உடமையும் இழந்தோம் உணர்வை இழக்கலாமா ?
உணர்வை கொடுத்து உயிராய் வளர்த்த கனவை மறக்கலாமா ?

விடியலுக்கு இல்லை தூரம் .விடியும் மனதில் இன்னும் ஏன் பாரம் ?
உன் நெஞ்சம் முழுவதும் வீரம் , இருந்தும் கண்ணில் இன்னும் ஏன் ஈரம் ??
உரிமை இழந்தோம் உடமையும் இழந்தோம் உணர்வை இழக்கலாமா ?
உணர்வை கொடுத்து உயிராய் வளர்த்த கனவை மறக்கலாமா ?

தோல்வி நிலை என நினைத்தால் மனிதன் வாழ்வை நினைக்கலாமா ?
வாழ்வை சுமை என நினைத்து தாயின் கனவை மிதிக்கலாமா ?

விடியலுக்கு இல்லை தூரம் .விடியும் மனதில் இன்னும் ஏன் பாரம் ?
உன் நெஞ்சம் முழுவதும் வீரம் , இருந்தும் கண்ணில் இன்னும் ஏன் ஈரம் ??

1 கருத்து: