21 செப்டம்பர் 2012

உருது மொழி
 அன்பு நண்பர்களே,வணக்கம். 
               இந்தப்பதிவில் அரபிக் மொழி பற்றி சிறிது அறிந்து கொள்வோம்.அதிகம் தெரிந்தவர்கள் ஆலோசனை வழங்கவும்.அரபிக் மொழி உலக அளவில் இரண்டாதாக அதிகம் பேசப்படும் மொழி ஆகும்.அரபு எழுத்துக்கள் 28 உள்ளன.பின்வருமாறு காண்போம்.

எழுத்துகளும் பொதுவான குறியீடுகளும் ஒலிப்புகளும்
தனித்து வரும்பொழுது
இடச்சூழலில் எழுத்தின் வடிவம்
பெயர்
குறியீடு
ஒலியன் மதிப்பு (அஒநெ (IPA)
கடைசி
நடு
முதல்
ا
ـا
ـا
ا
ʾalif அலிப்
ʾ / ā
various, including /aː/
ب
ـب
ـبـ
بـ
bāʾ பா3
/b/, also /p/ in some loanwords

ت
ـت
ـتـ
تـ
tāʾ
t
/t/ ட்5
ث
ـث
ـثـ
ثـ
ṯāʾ தா1
த்1
/θ/ த்1
ج
ـج
ـجـ
جـ
ǧīm, ஜீம்
ǧ (also j), font color= green>ச்3 ,
[ dʒ~ʒ~ɡ ]
ح
ـح
ـحـ
حـ
/ħ/
خ
ـخ
ـخـ
خـ
(also kh, x)
[ x~χ ]
د
ـد
ـد
د
d
/d/
ذ
ـذ
ـذ
ذ
(also dh, ð)
/ð/
ر
ـر
ـر
ر
r
/r/
ز
ـز
ـز
ز
z
/z/
س
ـس
ـسـ
سـ
s
/s/
ش
ـش
ـشـ
شـ
š (also sh)
/ʃ/
ص
ـص
ـصـ
صـ
/sˁ/
ض
ـض
ـضـ
ضـ
/dˁ/
ط
ـط
ـطـ
طـ
/tˁ/
ظ
ـظ
ـظـ
ظـ
[ ðˁ~zˁ ]
ع
ـع
ـعـ
عـ
ʿ
/ʕ/
غ
ـغ
ـغـ
غـ
ġ (also gh)
/ɣ/ (/ɡ/ in many loanwords, <ج> is normally used in Egypt)
ف
ـف
ـفـ
فـ
f
/f/, also /v/ in some loanwords
ق
ـق
ـقـ
قـ
q
/q/
ك
ـك
ـكـ
كـ
k
/k/
ل
ـل
ـلـ
لـ
l
/l/, (/lˁ/ in Allah only)
م
ـم
ـمـ
مـ
m
/m/
ن
ـن
ـنـ
نـ
n
/n/
ه
ـه
ـهـ
هـ
h
/h/
و
ـو
ـو
و
w / ū / aw
/w/ / /uː/ / /au/, sometimes /u/, /o/ and /oː/ in loanwords
ي
ـي
ـيـ
يـ
y / ī / ay
/j/ / /iː/ / /ai/, sometimes /i/, /e/ and /eː/ in loanwords
  பரமேஸ்வரன் டிரைவர் - தாளவாடி - ஈரோடு மாவட்டம்.கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக