27 ஏப்ரல் 2017

இன்வெர்ட்டரும் பேட்டரியும்

 மரியாதைக்குரியவர்களே,
 வணக்கம்.இனி மின்சார தடை அடிக்கடி ஏற்படலாம்.எனவே தங்களுடைய வீட்டிற்கு  யூபிஎஸ் வாங்க நினைக்கிறீர்களா?அதற்கு முன்னதாக மணிக்கு எத்தனை மின்னோட்டம் செலவழிப்பீர் என கணக்கு போடுங்க.அதற்கான பேட்டரி மற்றும் இன்வெர்ட்டர் வாங்கி பொருத்துங்க.இணையத்தில் கிடைத்த தகவலை உங்களுக்கு அப்படியே பதிவிட்டுள்ளேன்.பார்த்து கணக்குப்போட்டு அதற்கேற்ப தரமான பேட்டரியும்,இன்வெர்ட்டரும் வாங்கி பொருத்துங்க..

Calculate Size of Inverter for following Electrical Load .Calculate Size of Battery Bank and decide Connection of Battery.
Electrical Load detail:
 • 2 No of 60W,230V, 0.8 P.F Fan.
 • 1 No of 200W,230V, 0.8 P.F Computer.
 • 2 No of 30W,230V, 0.8 P.F Tube Light.
Inverter / Battery Detail:
 • Additional Further Load Expansion (Af)=20%
 • Efficiency of Inverter (Ie) = 80%
 • Required Battery Backup (Bb) = 2 Hours.
 • Battery Bank Voltage = 24V DC
 • Loose Connection/Wire Loss Factor (LF) = 20%
 • Battery Efficiency (n) = 90%
 • Battery Aging Factor (Ag) =20%
 • Depth of Discharge (DOD) =50%
 • Battery Operating Temp =46ºC
Temp. °C Factor
80 1.00
70 1.04
60 1.11
50 1.19
40 1.30
30 1.40
20 1.59

Calculation:

Step 1: Calculate Total Load:
 • Fan Load= No x Watt =2×60=120 Watt
 • Fan Load=(No x Watt)/P.F=(2×60)/0.8= 150VA
 • Computer Load= No x Watt =1×200=200 Watt
 • Computer Load=(No x Watt)/P.F =(1×200)/0.8= 250VA
 • Tube Light Load= No x Watt =2×30=60 Watt
 • Tube Light Load=(No x Watt)/P.F =(2×30)/0.8= 75VA
 • Total Electrical Load=120+200+60 =380 Watt
 • Total Electrical Load=150+250+75= 475VA
Step 2: Size of Inverter:
 • Size of Inverter=Total Load+(1+Af) / Ie VA
 • Size of Inverter= 475+(1+20%) / 80%
 • Size of Inverter= 712 VA
Step 3: Size of Battery:
 • Total Load of Battery Bank= (Total Load x Backup Capacity) / Battery Bank Volt
 • Total Load of Battery Bank=(380 x 2) / 24 Amp Hr
 • Total Load of Battery Bank= 32.66 Amp Hr
 • Temperature Correction Factor for 46ºC (Tp)=1
 • Size of Battery Bank=[ (Load) x (1+LF) x (1+Ag) x Tp] / [n x DOD] Amp/Hr
 • Size of Battery Bank= (32.66 x (1+20%) x (1+20%) x 1) / (90% x 50%)
 • Size of Battery Bank= 101.3 Amp/Hr
Step 4: Connection of Battery:
If We Select 120 Amp Hr , 12V DC Battery for Battery Bank:
Series Connection:
 • Series configurations will add the voltage of the two batteries but keep the amperage rating (Amp Hours) same.
 • Condition-I :
 • Selection of Battery for Voltage = Volt of Each Battery <= Volt of Battery Bank
 • Selection of Battery for Voltage =12< 24
 • Condition-I is O.K
 • No of Battery for Voltage = Volt of Battery Bank / Volt of Each Battery
 • No of Battery for Voltage =24/12 = 2 No’s
 • Condition-II :
 • Selection of Battery for Amp Hr = Amp Hr of Battery Bank <= Amp Hr of Each Battery
 • Selection of Battery for Amp Hr =3<=120
 • Condition-II is O.K
 • We can use Series Connection for Battery & No of Battery required 2 No’s
series_battery_configParallel Configuration
 • In Parallel connection, the current rating will increase but the voltage will be the same.
 • More the number of batteries more will be the amp/hour.  Two batteries will produce twice the amp/hour of a single battery.
 • Condition-I :
 • Selection of Battery for Amp Hr = Amp Hr of Battery Bank / Amp Hr of Each Battery <=1
 • Selection of Battery for Amp Hr =101/120 = 0.84=1 No’s
 • Condition-I is O.K
 • Condition-II :
 • Selection of Battery for Voltage = Volt of Battery Bank = Volt of Each Battery
 • Condition-II :Selection of Battery for Voltage for Amp Hr = 24<=12
 • Condition-II is Not Full Fill
 • We cannot use Parallel Connection for Battery as per our requirement But If We do Practically It is Possible and it will give more Hours of back
parallel_battery_configSeries-Parallel Connection:
 • Connecting the batteries up in series will increase both the voltage and the run time.
 • Condition-I :
 • Selection of Battery for Amp Hr = Amp Hr of Each Battery <= Amp Hr of Battery Bank
 • Selection of Battery for Amp Hr =120<=101
 • Condition-I is Not Full Fill
 • Condition-II :
 • Selection of Battery for Voltage = Volt of Each Battery <= Volt of Battery Bank
 • Selection of Battery for Voltage = 12<=24
 • Condition-II is OK
 • We cannot use Parallel Connection for Battery
If We Select 60 Amp Hr , 12V DC Battery for Battery Bank:
Series Connection:
 • Selection of Battery for Voltage = Volt of Each Battery <= Volt of Battery Bank
 • Selection of Battery for Voltage =12< 24
 • Condition-I is O.K
 • No of Battery for Voltage = Volt of Battery Bank / Volt of Each Battery
 • No of Battery for Voltage =24/12 = 2 No’s
 • Condition-II :
 • Selection of Battery for Amp Hr = Amp Hr of Battery Bank <= Amp Hr of Each Battery
 • Selection of Battery for Amp Hr =3<=60
 • Condition-II is Not Full Fill
 • We can use Series Connection for Battery
Parallel Configuration
 • Condition-I :
 • Selection of Battery for Amp Hr = Amp Hr of Battery Bank / Amp Hr of Each Battery <=1
 • Selection of Battery for Amp Hr =101/60 = 1.63=1 No’s
 • Condition-I is O.K
 • Condition-II :
 • Selection of Battery for Voltage = Volt of Battery Bank = Volt of Each Battery
 • Condition-II :Selection of Battery for Voltage for Amp Hr = 24=12
 • Condition-II is Not Full Fill
 • We cannot use Parallel Connection for Battery as per our requirement.
Series-Parallel Connection:
 • Condition-I :
 • Selection of Battery for Amp Hr = Amp Hr of Each Battery <= Amp Hr of Battery Bank
 • Selection of Battery for Amp Hr =120<=60
 • Condition-I is OK
 • No of Battery for Amp Hr = Amp Hr of Battery Bank / Amp Hr of Each Battery
 • No of Battery for Amp Hr = 120/60 =1.68 =2 No’s
 • Condition-II :
 • Selection of Battery for Voltage = Volt of Each Battery <= Volt of Battery Bank
 • Selection of Battery for Voltage = 12<=24
 • Condition-II is OK
 • No of Battery for Voltage = Volt of Battery Bank / Volt of Each Battery
 • No of Battery for Voltage = 24 / 12 =2 No’s
 • No of Battery Required = No of Battery Amp Hr x No of Battery for Voltage
 • No of Battery Required = 2 x 2= 4 No’s
 • We can use Series-Parallel Connection for Batteryseries-parallel_battery_config

Summary:

 • Total Electrical Load=380 Watt
 • Total Electrical Load=475VA
 • Size of Inverter= 712 VA
 • Size of Battery Bank= 101.3 Amp/Hr
 • For 120 Amp/Hr , 12V DC Battery : Series Connection & 2 No’s of Battery or
 • For 60 Amp/Hr , 12V DC Battery : Series-Parallel Connection & 4 No’s of Battery

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக