11 ஏப்ரல் 2012

ஐகோனோகிராபி-

அன்பு நண்பர்களே,
        வணக்கம்.தங்களது வரவை இனிதே வரவேற்கிறோம்.
     புகைப்பட மாடலிங் பற்றிய படிப்புக்கு பெயர் ''ஐகோனோகிராபி'' என்று பெயர்.


          (இந்த படிப்பு நம்ம இந்தியாவில் உள்ளதா என்று தெரியவில்லை.தெரிந்தவர்கள் கூறுங்கள்.)


           The Meaning and Significance of Iconography

       When first used in the 18th cent. the term was confined to the study of engravings, which were then the standard mode of illustrating books on art and on antiquities in general. But it came shortly to be applied more specifically to the history and classification of Christian images and symbols of all sorts, in whatever medium they happened to be rendered originally or in whatever way they were reproduced for study.
With the rise of the systematic investigation of art from prehistoric ages to modern times, it became apparent that each major phase or epoch in which figural representations occur had created and developed in varying degrees of richness and elaboration an iconography of its own. As used today, therefore, the term is necessarily qualified to indicate the field of iconographic study under discussion—e.g., the iconography of the various Egyptian deities, the iconography of Roman imperial portraits, early Christian iconography, Buddhist or Hindu iconography, Byzantine iconography, Gothic iconography.
As a method of scholarly research the science of iconography strives also to recover and express the thought from which a given convention of representation has arisen, particularly when the convention has assumed the value of a symbol. The importance of identifying motifs is central to iconographical interpretation. For example, St. Catherine of Alexandria is traditionally portrayed in the presence of a wheel. This wheel is a familiar attribute that serves to identify her and that at the same time signifies a miracle connected with her martyrdom. Some attributes are more difficult to understand, and their obscurity has led scholars to consult other images or literary sources in order to interpret the motif more satisfactorily.
Certain themes characteristic of a specific philosophy have been commonly represented during an era, and an iconography has been developed to express them. An example is the still life vanitas vanitatum of the Middle Ages, a reminder of the transitory quality of earthly pleasure symbolized by a skull, candle, and hourglass (or, in later versions, a watch). In every living art the conventions and symbols, as well as their meanings, change with the passage of time and the growth of ideas; many disappear, while others become almost unintelligible to a later generation and can be recovered only by intensive study. Among the foremost scholars in iconographic studies are Didron, Émile Mâle, Aby Warburg, and Erwin Panofsky.

Read more: iconography: The Meaning and Significance of Iconography — Infoplease.com http://www.infoplease.com/ce6/ent/A0858734.html#ixzz1rk8fGp1U

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக