21 நவம்பர் 2012

நானோ மீட்டர் - அளவுகள் விபரம்மரியாதைக்குரிய நண்பர்களே,
                    வணக்கம்.
                இந்தப்பதிவில் நானோ மீட்டர் அளவு பற்றி காண்போம்.


                   நானோமீட்டர்- அளவு
1 மீட்டர் = 1000 மில்லிமீட்டர், 1 மில்லிமீட்டர் = 1000 மைக்ரோமீட்டர்,
1 மைக்ரோமீட்டர் = 1000 நானோமீட்டர்,
1 மீட்டர் 1,000,000,000 நானோமீட்டர் அல்லது மில்லிமைக்ரான்
1 மில்லிமீட்டர் = 1,000,000 நானோமீட்டர்

ஒரு
கடுகின் அளவு 1 மில்லிமீட்டர் என்றால் அதை 10 லட்சம் பகுதியாக பிரித்தால் வருகின்ற அளவு 1 நானோ.

இதைவிடவும்
சிறிய அளவான பிகோ (1 மீட்டர் = 1,000,000,000,000  pico பிகோமீட்டர் ) 1×10−12 m, or as 1 E−12 அணுக்களின் அளவை குறிப்பிட பயன்படுகிறது.
    அளவீடுகளின் துல்லியம் பாரீர்!.இன்றைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் சாதனை காணீர்!!.

1 கருத்து: